???्सास ?ा त?ल 0.0 9% ?? व?द्धि ?? साथ 56.47 ड?लर ?? साथ ?ुलता ह?

?नवर? म?? डिल?वर? ?? लिए ???्सास ?यल (डब्ल?????) ?? ??मत म?? ?? 0.09% (0.05 ड?लर) ?? व?द्धि ?? साथ ?र स्थान?य समय (14.05 ??एम??) ?? मु?ाबल? 56.47 ड?लर प्रति ब?रल ?? व?द्धि हु?। न्य?य?र्? मर्????ा?ल ए?्स???? (NYMEX)।

न्य?य?र्?, नवम्बर 21 (EFE) .- ?नवर? डिल?वर? ?? लिए ???्सास त?ल (WTI) ?? ??मत 0.09% ($ 0.05) ?? व?द्धि ?? साथ ?र 09.05 स्थान?य समय म?? ?? ??ला (14.05 न्य? य?र्? मर्????ा?ल ए?्स???? (नाम??्स) पर 56.47 ड?लर प्रति ब?रल।