फ्र???फर्? स्??? ए?्स???? ??लन? पर 0.07 प्रतिशत बढ़ता ह?

फ्र???फर्? स्??? ए?्स???? ?ा ?यनात्म? स???ा?? 30 म?? ?? 0.07% ?? व?द्धि ?? साथ 13,055.87 ????? ?? साथ ?ुला।

फ्र???फर्? (?र्मन?), 17 नव?बर (EFE) .- फ्र???फर्? स्??? ए?्स???? ?ा 30 स?ए?्सए?्स स???ा?? ?? 0.07% ?? व?द्धि ?? साथ 13,055.87 ??? पर ?ुला।