व?ल स्?्र?? ?ुलत? ह? ?र ड?व ??न्स ??्रिम 0.13%

???ल व?ल स्?्र?? ?? शुरु?त हु? ?र ड?व ??न्स ??डस्?्र??, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.13% मिन? ?न्नत ?िया, ?ब?ि ?यनात्म? एसए?डप? 500 न? 0.06% ?र नास्ड?? स?मिश्र स???ा?? 0.10% बढ़ता ह?।

न्य?य?र्?, नवम्बर 20 (EFE) .- व?ल स्?्र?? ?? ??्? ??ला ?र ड?व ??न्स ?द्य??ि? ?सत, ?स?ा मु?्य स???, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.13% मिन? ??? बढ़ रहा ह?, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 0.06% ?र सम?्र नास्ड?? बा?ार स???ा?? 0.10% बढ़त दर्? ?? ??।