pai का चयन करें

श�?�?ा�? स्�?�?�? ए�?्स�?�?�?�? लाल म�?�? �?ुलता ह�? �?र 0.44%

श�?�?ा�? स्�?�?�? ए�?्स�?�?�?�? �?ा �?�? दिन लाल स�? शुर�? हु�? �?र सत्र �?�? पहल�? मिन�? म�?�? 0.44% �?िर�?र 15.03 �?�?�? �?�? बराबर ह�?�?र प�?र�? 3,415.43 म�?�? र�?ा �?या।

श�?�?ा�? (�?�?न), 23 नव�?बर (EFE) .- श�?�?ा�? स्�?�?�? ए�?्स�?�?�?�? �?�? �?�? दिन लाल स�? शुर�? हु�? �?र सत्र �?�? पहल�? मिन�? म�?�? 0.44% �?िर �?या, 15.03 �?�?�?�?�? �?�? बराबर र�?ा �?या 3,415.43 प�?र�?।

�?�?न�? मु�?्य भ�?मि �?�? �?न्य श�?यर बा�?ार, श�?न्�?़�?न स्�?�?�? ए�?्स�?�?�?�?, दिन भ�? �?�?न�? शुर�? �?र दिया �?र पहल�? मिन�? म�?�? यह �?िर �?या 0.88%, �?ुल 102,27 �?�?�?, 11,458.53 �?�?ा�?य�?�? म�?�? र�?ा �?ाए।