श??ा? स्??? ए?्स???? लाल म?? ?ुलता ह? ?र 0.44%

श??ा? स्??? ए?्स???? ?ा ?? दिन लाल स? शुर? हु? ?र सत्र ?? पहल? मिन? म?? 0.44% ?िर?र 15.03 ??? ?? बराबर ह??र प?र? 3,415.43 म?? र?ा ?या।

श??ा? (??न), 23 नव?बर (EFE) .- श??ा? स्??? ए?्स???? ?? ?? दिन लाल स? शुर? हु? ?र सत्र ?? पहल? मिन? म?? 0.44% ?िर ?या, 15.03 ????? ?? बराबर र?ा ?या 3,415.43 प?र?।

??न? मु?्य भ?मि ?? ?न्य श?यर बा?ार, श?न्?़?न स्??? ए?्स????, दिन भ? ??न? शुर? ?र दिया ?र पहल? मिन? म?? यह ?िर ?या 0.88%, ?ुल 102,27 ???, 11,458.53 ??ा?य?? म?? र?ा ?ाए।