वाल स्?्र?? लाभ ?? साथ ?ुलता ह? ?र ड? ??न्स 0.48% ?? व?द्धि

व?ल स्?्र?? न? ?? लाभ ?? साथ ??ला ?र ड? ??न्स ??डस्?्रियल, ?स?ा मु?्य स???, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.48% मिन? बढ़ ?या, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 ?न्नत 0.39% ?र सम?्र नास्ड?? मार्??? ??ड??्स म?? 0.50% बढ़?तर? हु?।

न्य?य?र्?, 21 नव?बर (EFE) .- व?ल स्?्र?? ?? लाभ ?? साथ ?? ?ुला ?र ?द्य??ि? ड?व ??न्स, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.48% मिन? बढ़ ?या, ?ब?ि ?यनात्म? एसए?डप? 500 ?न्नत 0.39% ?र नास्ड?? ?म्प??ि? ??ड??्स 0.50% बढ़त??।