व?ल स्?्र?? लाभ ?? साथ ?ुलता ह? ?र ड? ??न्स 0.63% बढ़ ?ाता ह?

?? व?ल स्?्र?? ?? लाभ ?र ?द्य??ि? ड? ??न्स, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.63% मिन? बढ़ ?या, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 ?न्नत 0.4 9% ?र नास्ड?? ?म्प??ि? ??ड??्स 0.67% बढ़त ?? साथ।

न्य?य?र्?, 16 नव?बर (EFE) .- व?ल स्?्र?? ?? लाभ ?? साथ ?? ?ुला ?र ?द्य??ि? ड?व ??न्स, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.63% मिन? बढ़ ?या, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 ?न्नत 0.49% ?र नास्ड?? ?म्प??ि? ??ड??्स 0.67% बढ़त??।