य?र? 1.1814 ड?लर त? बढ़ ?ाता ह?

य?र? मुद्रा बा?ार ?? य?र?प?य व्यापार म?? ?? ?ुलाब ?र 7:00 GMT पर 1,1872 ड?लर ?? लिए 1,1772 ड?लर ?? मु?ाबल? ?ुरुवार ?? 16:00 GMT पर बात??त ?? ?? थ?।

फ्र???फर्? (?र्मन?), 17 नव?बर (EFE) .- य?र? विद?श? मुद्रा बा?ार ?? य?र?प?य व्यापार म?? ?? ?ुलाब ?र 7:00 GMT पर यह 1,1772 ड?लर ?? तुलना म?? 1,1814 ड?लर म?? बदल ?या ?ुरुवार ?? 16.00 GMT पर बात??त ??।

य?र?प?य स???्रल ब??? (?स?ब?) न? य?र?प?य मुद्रा ?ा स?दर्भ विनिमय दर $ 1,1771 पर निर्धारित ?िया था।