श??ा? स्??? ए?्स???? लाल म?? ?ुलता ह? ?र 1.22%

श??ा? स्??? ए?्स???? ?ा ?? दिन लाल स? शुर? हु? ?र सत्र ?? पहल? मिन? म?? 1.22% ?िर?र 41.36 ??? ?? बराबर ह??र प?र? 3,341.54 पर पहु?? ?या।

श??ा? (??न), 20 नव?बर (EFE) .- श??ा? स्??? ए?्स???? ?ा ?? दिन लाल स? शुर? हु? ?र सत्र ?? पहल? मिन? म?? 1.22% ?िर ?या, 41.36 ??? ?? बराबर र?ा ?या 3.341,54 प?र?।

??न? मु?्य भ?मि ?? ?न्य श?यर बा?ार, श?न्?़?न स्??? ए?्स????, दिन भ? ??न? शुर? ?र दिया ?र पहल? मिन? म?? यह 1.77%, ?ुल ?िर ?या 200.31 ???, 11,092.62 ??ा?य?? म?? र?ा ?ाए।