2018 ?? ब?? ?? ?पनान? ?? लिए द?श ?र य?र?प?य स?सद ??तिम ?रण म?? प्रव?श ?रत? ह?

य?र?प?य स?? ?? सदस्य रा?्य (?य?) ?र य?र?प?य स?सद ?? 2018 ?य? ?? ब?? ?? म???र? द?न? ?? लिए ??तिम ब?ठ? ?य??ित ?र रह? ह?, ए? ब?ठ? ?िसम?? व? ए? समझ?त? ?? साथ पहु??त? ह?? धन ?? प्राथमि?ताए?, ल??िन ?ुल राशि स? विस??ति पर ?? ?वश्य? ह?।

ब्रस?ल्स, नवम्बर 17 (EFE) .- य?र?प?य स?? ?? सदस्य रा?्य?? (?य?) ?र य?र?प?य स?सद ?? ??तिम ब?ठ? ?य??ित ?? 2018 य?र?प?य स?? ?? ब??, ए? ब?ठ?, ?िस पर व? ?न? स्व???त ?रन? ?? लिए प्राथमि?ता?? ?? वित्तप?षण पर ए? समझ?त? ?? साथ, ल??िन ?ुल राशि पर विस??ति ?? ?वश्य?ता ह???।

"परिषद (द?श??) ?ा प्रस्ताव ?स ?? तुलना म?? ?धि? र?ढ़िवाद? ह? स?सद, ?? सामान्य ह?

?स?? भा? ?? लिए, य?र?प?य स?सद ?? न?ता ?? लिए, वित्त म?त्र?, मार्? ?िव?न, ?? मु?्य वार्ता?ार ह??, एस्त?निया? ?प म?त्र?, य?र?प?य स?? ?? राष्?्रपति पद धारण ?रत? ह??। वार्ता, र?मानिया? ल??प्रिय एम?प? सि??फा?ड मुर?शन न? ?्वि?र ?? ?रिए ?वाब दिया ?ि "??र यह प्राथमि?ता ह?, त? हम?? य?र?प?य स?सद द्वारा प्रस्तावित वित्तप?षण ?? म?ब?त ?रना ?ाहिए (प??), ?स? ?? मत ?र?, ??सा ?ि परिषद द्वारा प्रस्तावित ?िया ?या ह?। "

यह समझ?ता समिति, ?? द?श?? ?? प्रतिनिधिय?? ?? ए? साथ लात? ह? (स्प?न ?? मामल? म??, समुदाय निधि ?? सामान्य निद?श?, ??र्? ?ार्सिया र??) ?प? ?? प्रतिनिधिय?? ?? ए? ह? स??्या ?? साथ, ?िस? य?र?प?य ?य?? (?स?) न? ?पना प्रस्ताव बनाया, म? म?? शुर? हु? बात??त ?? समाप्त ?रन? ?? लिए ?हा ?ाता ह? प्रार?भि?।

सामुदायि? ?ार्य?ारिण? न? प्रतिबद्धता?? म?? 161,000 मिलियन य?र? ?ा ?नुर?ध ?िया (भविष्य म?? ?धि?तम राशि ?? य?र?प?य स?? ?र स?ता ह?) ?र 145,350 भु?तान (?र्?) प्रभाव?)।

हम?शा ?? तरह, परिषद न? ?न ???ड़?? ?? न??? ??न म?? ए? प्रस्ताव प?श ?िया- प्रतिबद्धता?? म?? 159,000 मिलियन ?र भु?तान म?? 144,000 मिलियन- ?र ??्??बर म?? ?पना? ?? ?प? प्रतिबद्धता म?? ए? ?र महत्वा?ा??्ष? स्थिति -162.550 मिलियन ?र भु?तान म?? 146.640 मिलियन।

हाला??ि, त?न स?स्थान?? स? सहमत ह?? ?ि 2018 ?? ब?? ?? प्राथमि?ता द? ?ान? ?ाहिए ब?र???ार? ?? ?िलाफ लड़ा?, विश?ष र?प स? सबस? ?म ?म्र ?? ब??, ?र ?व?ध ?प्रवास ?? र??न? ?? लिए ?र सुर?्षा ?? सुधार ?र बाहर? स?मा?? ?? निय?त्रण म?? सुधार स??।

परिषद ?? स?त्र?? ?ा ?श्वासन ह? ?ि द?श मु?्य प्रस्थान ?? र?प म?? "स?यु?्त र??ा स? बहुत ठ?स" ?? साथ बात??त पर पहु??त? ह??, ल??िन ?न्ह??न? ??तावन? द? ?ि ?ुन?त? ह??? म?? ?? ब?? "मध्य" ह?, ?? ?? र?प म?? "वास्तवि?" ?? परिभाषित, ?प? ?? साथ मिल ?ाए, व? "??ा??्षा" ?रार दिया ह?।

prevend समझ?त?, ??र पहु?? ?या, साथ ह? पहु??ता ह? प्रार?भि? शनिवार ?? सुबह प्रव?श ?र??।

यदि व? ए? स?धि ?? स?ल ?रन? म?? विफल ह?त? ह??, त? ?य?? ?? ए? नया मस?दा प्रस्तुत ?रना ह??ा ?र बात??त ?ु? हफ्त?? त? ?ार? रह???।

2018 28 ?ा ??िर? ब?? ह??ा, ?्य???ि य??? ?? मार्? 2019 म?? सामुदायि? ?्लब ("ब्र??्सि?") ??ड़न? ?? ?म्म?द ह?, ?? 10,000 स? 12,000 मिलियन ?स? ?? ?णना ?? ?नुसार य?र?प?य ??ान? म?? य?र?।

हाला??ि, शुद्ध य??दान?र्ता ?? मार्? ?? बनाए ?ान? वाल? ??तराल ?? ??स? भरना ?ाहिए, ?स पर ?र्?ा ह???। ??ल? य?र?प?य स?? ?? बहु-वार्षि? वित्त?य ढा??? पर वार्ता, ?? 2021-2027 ?? ?वधि ?? लिए ?र्? ?? स?मा निर्धारित ?र??ा।

?य?? 2018 त? म? त? ?पना प्रस्ताव प?श नह?? ?र??ा, ल??िन ?ार्य?ारिण? न? पहल? ह? ?? विभा??? ?? निर्द?श दिया ह? ?ि ऐस? साम?हि? निधिय?? या र???ार ??स? वस्तु?? पर "ब्र??्सि?" ?? परिणाम?? ?ा ?ध्ययन ?िया ?ाए।