व?न??ुएल? बा?ार म?? ??मत?? म?? 30% ?? ?म? ?रन? वाल? व्यापारिय?? ?? निर??्षण बल दिया ?या

व?न??ुएला सर?ार ?? निर??्ष??? न? ?? द?श भर म?? बा?ार?? म?? स??ड़?? व्यवसाय?? ?? द??र?? ??, ?हा? ?न्ह??न? ??मत?? ?? म?ब?र ?र दिया ?र "मार्?िन" ?? स?मित ?रन? ?? लिए 30% त? ?म ?िया। ??र?बियन द?श ?? ल???? ?? लिए "स?्??बा??" ?र "ए? ?ुश ?्रिसमस" ?ा मु?ाबला ?र??।

?रा?ास, 22 नव?बर (EFE) .- व?न??ुएला सर?ार ?? निर??्ष??? न? ?? द?श भर म?? बा?ार?? म?? स??ड़?? व्यवसाय?? ?? द??र?? ??, ?हा? ?न्ह??न? ??मत?? ?? स?मा त? 30% त? ?िरा दिया। "लाभ मार्?िन", ??र?बियन द?श ?? ल???? ?? लिए "???ल??" ?र "ए? ?ुश ?्रिसमस ?ा मु?ाबला" ?ा मु?ाबला ?र??।

"म?ल्य समाय??न ?ा ?द?श दिया ?ा रहा ह? ?ार्???रन?, पन?र (...) हमन? ?्यादातर ?त्पाद?? ?? 10% स? 30% त? ?? ??? ?ा ?द?श दिया ह? ", न? ?हा ?ि निर??्षण ?? द?रान राष्?्र?य ?ध??्ष? ?? लिए स?सा?य?-???न?मि? रा??्स (सुड?ड?), विलियम ??न्?्र?रास ?? र?्षा।

?ध??्ष? न? बताया ?ि यह डिवा?स राष्?्र?य य??ना ?ा हिस्सा ह?, ?िस?? बार? म?? 12,000 स्??र ?र "???ल??" ?र "?मा??र?" लड़????।

यात्रा ह?, ?? बि?्र? ?? ?त्पाद?? ?र ?ु?्?न पर नह?? मिल रहा ह? ?? लिए ?म स? ?म द? व्यापारिय?? स? ब?द ?र दिया ?या था ?? द?रान ?न्ह??न? ?? म???र ?िया प्रतिष्ठान??, "???ल??", "बहिष्?ार" ?र ?न्य ???ड़?? ?? ?िलाफ प्रावधान?? ?? ?नुसार।

प्रतिष्ठित ??न?मि?्रि? ?र्थि? परामर्शदाता फर्म ?? ?नुसार, व?न??ुएला ??्??बर म?? हा?परफ्रा??़??्शन म?? ?ब 50% स? ?धि? ?? मुद्रास्फ?ति ?? ?तिहास म?? पहल? बार प????रण दर्? ?िया ?ाता ह?।

ड?लर ?? मु?ाबल? ब?लिवर ?? मु?ाबल? मुफ्त बा?ार म?? ?स्थिर ?वम?ल्यन सर?ार द्वारा निर्धारित परिवर्तन ?? ??तर - न? बा?ार म?? ए? ?सुर?्षित म?ल्य विस्फ?? ?ा ?ारण बना ह? ?? ?िराव? ?? बाद ?्यादातर ?त्पाद?? ?? साथ ड?लर ?? साथ ?यात ?रता ह? हाल ?? वर्ष?? म?? राष्?्र?य ?त्पादन ?? ना???य।

सर?ार ?स स्थिति ?? स?यु?्त रा?्य ?म?रि?ा ?? ए? "?र्थि? युद्ध", विप?्ष ?र व्यापारिय?? ?? साथ स?्?ा ल?ात? ह? ?ु? ड?लर ?? ?ि सर?ार ?धि?ारि? दर ?? ?नुसार निर्धारित ?रत? ह? ?र समाना?तर ड?लर ?? ?नुसार ??मत तय ?रत? ह?।

व्यापारिय?? ?र स्वत?त्र ?र्थशास्त्र??? ?? स??ठन, द?सर? ?र, विश?षता ब?लिवर्स म?? म?द्रि? ?धार ?? ?निय?त्रित विस्तार ?र सर?ार द्वारा दिए ?ए ?धि?ारि? दर पर ड?लर ?? र?म ?? ?म? ?? ?ारण परिस्थितिय?? ?? ?्रि?र ?िया ?या मा?? ?र ?सलिए समाना?तर ड?लर ?? ??मत।

ऐस? दिन?? म?? सु?दद? द्वारा ?िए ?ए ?भियान ?? र?प म??, दु?ान?? ?? ब?द ?रन? ?र ?त?त म?? ?ायब ह?न? ?ा परिणाम सामन? ?या ह?। बा?ार?? ?? ?त्पाद?? स?, ?त्पाद??? ?? हानि पर ?त्पाद ?? प?श?श ?रन? ?? लिए म?ब?र ?र।

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%