?नाडा ए? राष्?्र?य ?वास य??ना ?? लिए 31,600 मिलियन ड?लर ?व??ित ?र??ा

?नाडा ?? सर?ार न? ?? ??षणा ?? ?ि वह 40,000 मिलियन ?नाडा? ड?लर (31,600 मिलियन ?मर??? ड?लर) ?? राष्?्र?य ?वास य??ना म?? ?व??ित ?रन? ?? ??भ?र ?म? ?? द?र ?रन? ?? लिए ?व??ित ?र??ा सस्त? ?वास

??र??? (?नाडा), 22 नव?बर (EFE) .- ?नाडा सर?ार न? ?? ??षणा ?? ?ि वह 40,000 मिलियन ?नाडा? ड?लर (31,600 मिलियन ?म?रि?? ड?लर) ?? राष्?्र?य य??ना ?? लिए ?व??ित ?र??ा ?िफायत? ?वास ?? ??भ?र ?म? ?? ?म ?रन? ?? लिए ?वास।

?स य??ना, ?िस? ?? ?? ??र??? म?? ?नाडा ?? प्रधान म?त्र? ?स्?िन ?्रा?ड? द्वारा ??षित ?िया ?या था, म?? 100,000 ?िफायत? ?वास, पहल? स? म???द ?न्य 300,000 सामा?ि? ??ा?य?? ?? मरम्मत ?र ब??र ल???? ?? स??्या म?? 50% त? ?? ?म?।

?नाडा सर?ार भ? ?ाहता ह? 385,000 ह?ममा??डर्स ?? सुर?्षा ?र?? ता?ि व? ?िफायत? ?वास ?? बनाए र? स??? ?र ?नाडा हा?सि?? ब?निफि? नाम? फ?ड ?? माध्यम स? 300,000 परिवार?? ?? वित्त?य सहायता प्रदान ?र स???।

यह फ?ड परिवार?? ?? वार्षि? 2,00,000 ड?लर (य?एस $ 1,975) त? ?? वार्षि? ?िराय? सब्सिड? ?? ?वश्य?ता प्रदान ?र??ा।

सब्सिड? स? शुर? ह??ा 2020 स? ला?? ह??ा ?र 2028 म?? समाप्त ह??ा।

?्रुडु न? ?स य??ना ?? प्रस्तुत ?रत? हुए ?हा ?ि "?वास ?? ?धि?ार मानव ?धि?ार ह??, सभ? ?? ए? सुर?्षित स्थान ?? ह?दार ह?? ?र

??र???, व????वर या ??ल?र? ??स? शहर?? म?? ?िफायत? ?वास ?? ?म? ?? परिवार?? ?? लिए ए? ??भ?र समस्या बन ?? ह?।

न?ता सामा?ि?-ल??ता?त्रि? ?भिविन्यास ?? विप?्ष? न्य? ड?म??्र??ि? पार्?? (एनप?ड?) ??, ??म?त सि?ह, ?िन्ह??न? ?पर्याप्त ह?न? ?? ?नाडा? सर?ार ?? य??ना ?? ?ल??ना ??, न? ??षणा ?? ?ि ए? ??भ?र समस्या ह? द?श भर म?? वहन य??्य ?वास स???।