?र्मन? म?? 44.5 मिलियन ?र्म?ारिय?? ?? साथ ?ब्?? ?ा नया रि??र्ड

?ार्यान्वयन ?? स??्या, ?र्मन? म?? 44.5 मिलियन ?र्म?ारिय?? ?? साथ, वर्ष ?? त?सर? तिमाह? म?? ?र्मन? म?? ए? नए रि?ार्ड पर पहु?? ?या, ?? ?ि ?? ?? ?ार्यालय द्वारा सार्व?नि? ?िए ?ए ?न?तिम ???ड़?? ?? ?नुसार स???य सा??्यि?? ?ार्यालय (Destatis)।

बर्लिन, 16 नव?बर (EFE) .- सार्व?नि? र?प स? ?िए ?ए ?न?तिम ???ड़?? ?? ?नुसार, निय??ित स??्या म?? ?र्मन? म?? 44.5 मिलियन ?र्म?ारिय?? ?? साथ, वर्ष ?? त?सर? तिमाह? म?? ए? नया रि??र्ड पहु??ा। ?? स???य सा??्यि??य ?ार्यालय (ड?स्???िस) द्वारा।

2016 ?? ?स? तिमाह? ?? मु?ाबल? 668,000 ?धि? ह?? ?र 1.5% ?? व?द्धि दर्शात? ह?, वह? प्रतिशत ?? पहल? म?? दर्? ?िया ?या था ?र वर्ष ?? द?सर? ?माह? म??।

द?सर? स?म?स्?र ?? स?ब?ध म??, निय??ित व्य?्तिय?? ?? स??्या म?? 0.6% (275,000 ल????) ?? व?द्धि हु?, न? ?हा, ?? ?ि ?स ?वधि म?? व?द्धि सामान्यतया, युवा ल???? ?? श्रम बा?ार म?? शामिल ह?न? ?? लिए, ?? ?पन? द?हर? प?श?वर प्रशि?्षण शुर? ?रत? ह??, ?स वर्ष ?सत स? ?धि? ह?।

प्रति ?ाता ?र्म?ारिय?? ?? स??्या पहल? बार, बाधा 40 ला? स? ?धि? ह? ??, तिमाह? म?? बढ़?र 1.8% ह? ??, ?ब?ि फ्र?ला?सर?? ?? लिए ???ड़ा (परिवार ?? सदस्य?? सहित ?न), 4.3 मिलियन त?।

?ुल मिला?र, र??़?ार म?? सालाना सालाना व?द्धि सार्व?नि? स?वा??, शि?्षा ?र स्वास्थ्य ?्ष?त्र (1.9%) म?? महत्वप?र्ण थ?, स?वा ?्ष?त्र (2.7%) ?र वाणि?्य, परिवहन ?र ह??ल (1.3%) म?? ??पनिय??।

?त्पाद? ??पनिय?? म?? र???ार ?? व?द्धि 0.8% थ?, ?ब?ि निर्माण 1.8% ?र ??षि ?र म?ल? प?ड़न? म?? 0.5% था।

वित्त?य ?र ब?मा ?्ष?त्र म?? ??वल व्यवसाय ?िर ?या, ?हा? त?सर? म?? 20,000 ?म र???ार था तिमाह? (ए? साल पहल? ?? तुलना म?? 1.7% ?म)