pai का चयन करें

�?र्मन�? म�?�? 44.5 मिलियन �?र्म�?ारिय�?�? �?�? साथ �?ब्�?�? �?ा नया रि�?�?र्ड

�?ार्यान्वयन �?�? स�?�?्या, �?र्मन�? म�?�? 44.5 मिलियन �?र्म�?ारिय�?�? �?�? साथ, वर्ष �?�? त�?सर�? तिमाह�? म�?�? �?र्मन�? म�?�? ए�? नए रि�?ार्ड पर पहु�?�? �?या, �?�? �?ि �?�? �?�? �?ार्यालय द्वारा सार्व�?नि�? �?िए �?ए �?न�?तिम �?�?�?ड़�?�? �?�? �?नुसार स�?�?�?य सा�?�?्यि�?�? �?ार्यालय (Destatis)।

बर्लिन, 16 नव�?बर (EFE) .- सार्व�?नि�? र�?प स�? �?िए �?ए �?न�?तिम �?�?�?ड़�?�? �?�? �?नुसार, निय�?�?ित स�?�?्या म�?�? �?र्मन�? म�?�? 44.5 मिलियन �?र्म�?ारिय�?�? �?�? साथ, वर्ष �?�? त�?सर�? तिमाह�? म�?�? ए�? नया रि�?�?र्ड पहु�?�?ा। �?�? स�?�?�?य सा�?�?्यि�?�?य �?ार्यालय (ड�?स्�?�?�?िस) द्वारा।

2016 �?�? �?स�? तिमाह�? �?�? मु�?ाबल�? 668,000 �?धि�? ह�?�? �?र 1.5% �?�? व�?द्धि दर्शात�? ह�?, वह�? प्रतिशत �?�? पहल�? म�?�? दर्�? �?िया �?या था �?र वर्ष �?�? द�?सर�? �?माह�? म�?�?।

द�?सर�? स�?म�?स्�?र �?�? स�?ब�?ध म�?�?, निय�?�?ित व्य�?्तिय�?�? �?�? स�?�?्या म�?�? 0.6% (275,000 ल�?�?�?�?) �?�? व�?द्धि हु�?, न�? �?हा, �?�? �?ि �?स �?वधि म�?�? व�?द्धि सामान्यतया, युवा ल�?�?�?�? �?�? श्रम बा�?ार म�?�? शामिल ह�?न�? �?�? लिए, �?�? �?पन�? द�?हर�? प�?श�?वर प्रशि�?्षण शुर�? �?रत�? ह�?�?, �?स वर्ष �?सत स�? �?धि�? ह�?।

प्रति �?ाता �?र्म�?ारिय�?�? �?�? स�?�?्या पहल�? बार, बाधा 40 ला�? स�? �?धि�? ह�? �?�?, तिमाह�? म�?�? बढ़�?र 1.8% ह�? �?�?, �?ब�?ि फ्र�?ला�?सर�?�? �?�? लिए �?�?�?ड़ा (परिवार �?�? सदस्य�?�? सहित �?न), 4.3 मिलियन त�?।

�?ुल मिला�?र, र�?�?़�?ार म�?�? सालाना सालाना व�?द्धि सार्व�?नि�? स�?वा�?�?, शि�?्षा �?र स्वास्थ्य �?्ष�?त्र (1.9%) म�?�? महत्वप�?र्ण थ�?, स�?वा �?्ष�?त्र (2.7%) �?र वाणि�?्य, परिवहन �?र ह�?�?ल (1.3%) म�?�? �?�?पनिय�?�?।

�?त्पाद�? �?�?पनिय�?�? म�?�? र�?�?�?ार �?�? व�?द्धि 0.8% थ�?, �?ब�?ि निर्माण 1.8% �?र �?�?षि �?र म�?ल�? प�?ड़न�? म�?�? 0.5% था।

वित्त�?य �?र ब�?मा �?्ष�?त्र म�?�? �?�?वल व्यवसाय �?िर �?या, �?हा�? त�?सर�? म�?�? 20,000 �?म र�?�?�?ार था तिमाह�? (ए�? साल पहल�? �?�? तुलना म�?�? 1.7% �?म)