ह?म ड?प? ??्त?बर त? 6.851 मिलियन ड?लर ?माता ह?, 10.3% ?धि?

ह?म डिप?, दुनिया ?? सबस? बड़? DIY ?र ?र सुधार स्??र ?? श्र???ला, ?पन? वित्त?य वर्ष 2017 ?? पहल? न? मह?न?? म?? $ 6.851 मिलियन ?र्?ित ??, ?सस? 10.3% ?धि? पि?ल? वर्ष ?? ?स? ?वधि

न्य?य?र्?, 14 नव?बर (EFE) .- ह?म ड?प?, दुनिया ?? सबस? बड़? DIY ?र ?र सुधार स्??र ?? श्र???ला, ?पन? वित्त?य वर्ष 2017 ?? पहल? न? मह?न?? म?? $ 6.851 मिलियन ?र्?ित ??, पि?ल? साल ?? ?स? ?वधि ?? तुलना म?? 10.3% ?धि?।

??ला??ा (??र्?िया) ??पन? न? फरवर? ?र ??्??बर ?? ब?? प्रति श?यर 5.76 ड?लर प्रति श?यर ?ा शुद्ध लाभ दर्? ?िया ह?। पि?ल? वित्त वर्ष ?? ?स? तिथि पर $ 5 प्रति श?यर स? ?धि?, ?ब यह $ 6,213 मिलियन था।

ह?म ड?प? ?? पहल? न? मह?न?? म?? ?ार?बार ?स?? वित्त?य वर्ष म?? 77,021 मिलियन ड?लर ?? राशि, 6.4% सालाना सालाना, ?ब?ि ?स?? ?त्पाद?? ?? निर्माण ?? ला?त 6.6% बढ़?र 50.758 मिलियन ह? ??।

म?? त?सर? तिमाह? ?? परिणाम ?? बार? म??, ?? ?? ?? विश्ल?ष??? ?ा ध्यान ??र्षित ?रत? ह??, 2165 मिलियन ड?लर (प्रति श?यर 1.84 ड?लर), 1 9 6 9 ला? स? 10% ?धि? ?माया ($ 1.60 प्रति श?र्ष?) ?? बराबर ह?।

??पन? ?ा रा?स्व ??स्त ?र ??्??बर ?? ब?? 8.1% बढ़?र 25,026 मिलियन य?र? त? पहु?? ?या। ड?लर, ?ब?ि ?न?? ?त्पाद?? ?? ?त्पादन ?? ला?त 8.4% स? बढ़?र 16,378 मिलियन ह? ??।

ह?म ड?प? न? वर्ष ?? ??त ?? लिए ?पन? प?र्वानुमान?? म?? भ? सुधार ?िया ?र ?म्म?द ह? ?ि व? वित्त?य वर्ष 2017 म?? 6.3% ?? बि?्र? म?? व?द्धि ?? साथ, लाभ विभा? म?? ?स?? प?र्वानुमान?? ?? सुधारत? हुए, ?्य???ि ?ब ?स? प्रति श?यर 7.36 ड?लर ?मान? ?? ?म्म?द ह?।

परिणाम बा?ार ?? समझना ?त्म नह?? ?रत? ?र ?न?? श?यर ?्र?डि?? सत्र ?? ?द्?ा?न ?? बाद 0.60% त? ?िर ?ए, ल??िन 22.5% त? म?ब?त पुनर्म?ल्या??न ?मा न्य?य?र्? स्??? ए?्स???? (NYSE) पर वर्ष।