ब्र??? ?्र?ड ?? ?िराव? 63.26 ड?लर

?नवर? म?? डिल?वर? ?? लिए ब्र??? ?्र?ड ?? ब?रल ?? ल?दन म?? वायदा बा?ार म?? 63.26 ड?लर ?? ?िराव? ??, ?? पि?ल? दिन ?? ?र?ब 0.04% ?म थ?।

ल?दन, 23 नव?बर (EFE) .- ?नवर? म?? डिल?वर? ?? लिए ब्र??? ?्र?ड ?? ब?रल ल?दन म?? वायदा बा?ार म?? ?? 63.26 ड?लर, 0.04% ?म ह??र ब?द हु? ?स?? बाद ?? स?स्?रण।