य?र?प म?? सामा?ि? न्याय म?? सुधार, ल??िन स्प?न ?तार ?? स्थिति म?? ?ार? ह?

य?र?प?य स?? म?? श्रम बा?ार ?? वस?ल? सदस्य द?श?? म?? सामा?ि? न्याय म?? "स्पष्? सुधार" ?त्पन्न हु? ह?, ल??िन स्प?न, माम?ल? सुधार ?? बाव??द, ???्स? म?? रहता ह? बर्?ल्सम?न फा??ड?शन ?? ए? ?ध्ययन ?? मुताबि? 28, ?ा ??वल ??ल?, बुल्?ारिया, र?मानिया ?र ?्र?स स? ??? ह?।

बर्लिन, 16 नव?बर (EFE) .- य?र?प?य स?? म?? श्रम बा?ार ?? वस?ल? सदस्य द?श?? म?? सामा?ि? न्याय म?? "स्पष्? सुधार" ?त्पन्न हु? ह?, ल??िन स्प?न, माम?ल? सुधार ?? बाव??द,

"सामा?ि? न्याय स???ा?? 2017", प्र?ाशित ?िया ?या था, यह प्र?ाशित ?िया ?या था, ??ल?, बुल्?ारिया, र?मानिया ?र ?्र?स स? ???, 28 ?? ???्स? म?? रहता ह?। स?शल समि? ?? प?र्व स?ध्या पर ?? ????ब?र्? (स्व?डन) म?? य?र?प?य न?ता?? ?? ए? साथ लाए?ा, यह ?ुल 38 सामा?ि? ?र ?र्थि? मानद?ड?? ?ा विश्ल?षण ?रता ह? ?र ए? बार फिर ड?नमार्?, स्व?डन

त?न?? ?? 7 स? ?पर ?? र??ि?? मिलत? ह?, ?ब?ि ?्र?स 3.7 ?? साथ स??? ?? ब?द ?र रहा ह?।

स्प?न 4.96 ?? साथ रहता ह? - यह स्वास्थ्य ?र स्वास्थ्य (स्थिति 12) ?ा ?ध्ययन ?रत? समय ?स?? ब?हतर वर्???रण प्राप्त ?रता ह?, ल??िन यह पि?ल? पा?? द?श?? ?? सम?ह म?? सामा?ि? न्याय ?? ?ह ?याम?? म?? स? द? म?? र?ा ?या ह? विश्ल?षण ?िया ?या: श्रम बा?ार (स्थिति 27) ?र शि?्षा म?? ??्वि?? (23)।

?र?ब? ?? र??थाम म??, यह 21 व??, ?र साथ ह? साथ ??तर-न्यायि? न्याय म?? ह?, ?ब?ि ?ि सामा?ि? साम??स्य ?र ??र-भ?दभाव म?? यह स्थिति 16 त? बढ़ ?ाता ह?।

रिप?र्? म?? ?हा ?या ह? ?ि ?धि?ा?श सदस्य द?श?? म?? श्रम बा?ार ?? वस?ल? - 2016 म?? ब?र???ार? स???य ?सत म?? 8.7% ?? ?म? हु?, 2013 म?? 11% स? - यह भा??दार? ?? ?वसर?? म?? सुधार ?ा "मु?्य ?ाल?" ह?, ल??िन यह भ? प्र?ति द? ?ति पर ?? ?ा रह? ह?।

?त्तर? ?र द?्षिण? य?र?प ?? ब?? ?? ?ा? ?भ? भ? बड़? ह? ?र स??? म?? द?्षिण? रा?्य?? म?? "ब?्?? ?र युवा ल?? ?सत स? ?पर ?र?ब? ?र ?पवर्?न ?ा महत्वप?र्ण ???िम। "

स्प?न ?? मामल? म??, फा??ड?शन न? 2016 म?? ब?र???ार? दर म?? ?िराव? दर्? ??, यह 26.2 ह? 2013 म?? दर्? ?िया ?या, ल??िन यह भ? र??ा??ित ?रता ह? ?ि द?श "व्याप? सामा?ि? न्याय प्राप्त ?रन? ?? लिए महत्वप?र्ण रा?न?ति? ?ुन?तिय?? ?ा सामना ?रता ह?।"

"वस?ल? ?? स???त ?? बाव??द ?्र?र म?द? ?ा, ?नम?? स? सबस? बड़? (?ुन?तिया?) श्रम बा?ार त? समान पहु?? सुनिश्?ित ?रना ?ार? र?ता ह?, "रिप?र्? म?? प्र?ाश डाला ?या ह?, ?? विश?ष र?प स? द?र्??ालि? ब?र???ार?? ?? ???ित ?रता ह? ?वधि ?र युवा ल??।

हाला??ि ?र?ब? ?? र??थाम ?? ?्ष?त्र म?? वस?ल? ?? "माम?ल? ल?्षण" ह??, ??? ?्रा?ति?ार? प्र?ति नह?? ह? ?र ?स?? ?लावा, "??वल र?मानिया म??, लिथु?निया ?र बुल्?ारिया म?? ?य ?ा वितरण ?धि? ?समान ह?, "फा??ड?शन न? ए? बयान म?? ?हा।

?भ? भ? शि?्षा ?? ?्ष?त्र म?? ?र ?ा?? ?? बाव??द हाल ?? वर्ष?? म??, ??ड़न? ?? दर ?भ? भ? 2016 म?? 1 9% पर थ?, माल्?ा ?? बाद द?सरा।

ए? स?ारात्म? तत्व ?? र?प म??, फा??ड?शन न? "बहुत स?ारात्म?" ?प्रवासिय?? ?? लिए स्प?निश ?बाद? ?ा रव?या ?र सराहना ?? ह? ?ि, स??? ?? बाव??द, ल??लुभावन ?र ??्?ातव्य?्तिभ?त द?्षिणप?थ? ता?त?? म?? प्र?ुर मात्रा म?? नह?? ?िया ह?, ?न्य भा??दार?? म?? ?? र?प म?? य?र?प ??।

"य?र?प?य स?? ?? पार, रा?न?ति? न?त?त्व ?? ?वश्य?ता ह?," ?ध्ययन ?? व?श्वि? ??लन म?? बर्?ल्सम?न फा??ड?शन ?? ?ध्य?्ष, एर्? ड? ?्य?स न? ?हा।

2017 ??ड??्स सामान्य त?र पर पता ?लता ह? ?ि ?र?ब? ?र सामा?ि? बहिष्?ार स? प्रभावित ह?न? ?ा ?तरा, ?? स??? ?? ???ा? पर य?र?प?य ?बाद? ?? 24.7% ?? प्रभावित ?रता ह?, 2012 ?? ब?? म?? ?म? ?? ह? ?र 2013, ?र ?ब 23.4% पर ह?।

हाला??ि, याद र??? ?ि प्रतिशत 117.5 मिलियन ल???? ?ा प्रतिनिधित्व ?रता ह? ?र द?्षिण? द?श?? म?? बढ़?र 35 ह? ?ाता ह? ??ल? ?ा 28.7% या स्प?न ?ा 27.9%।

?ु? सामा?ि? सम?ह?? ?? लिए ???िम ?धि? ह? ?र रिप?र्? बतात? ह? ?ि 26.5% ब?्?? ?र युवा ल?? य?र?प?य स?? म?? ?र?ब? ?ा ?तरा, ए? प्रतिशत ?? ?्र?स म?? 37.5% ?र स्प?न म?? 32.9% त? बढ़ ?ाता ह?।

बर्?ल्सम?न फा??ड?शन ?? ?नुसार, श्रम बा?ार?? ?? वस?ल? ?ार? रहत? ह? ?म्म?द ह? ?ि भविष्य म?? ?त्तर? ?र द?्षिण? य?र?प ?? ब?? ?ा ??तर ?? ?ाए?ा।

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%