??न: व?न??ुएला म?? "विश्वसन?यता" ह? ?र ?सन? "तथ्य??" म?? वाद? ?िए ह??

??न न? ?? ?हा ?ि समझ?त? ?? ?ण पुनर्?ठन ?रा?ास ?? लिए व?न??ुएला ?र र?स ?? सर?ार?? ?? ब?? हु? ?लता "सा?" ?र व?न??ुएला सर?ार ह? ?पन? ?ाम?? म?? "वाद?" बदल ?या

ब??ि??, 16 नव?बर (EFE) .- ??न न? ?? माना ?ि ?रा?ास ?? ?ण पुनर्?ठन ?? लिए व?न??ुएला ?र र?स ?? सर?ार?? ?? ब?? हु? सहमति न? "विश्वसन?यता" दि?ाया ?र ?हा ?ि ए? प्रव?्ता न? ?? ?हा ?ि व?न??ुएला ?? ?ार्य?ार? न? "?पन? ?ाम?? म??" ?पन? वाद?? ?? बदल दिया ह?।

"व?न??ुएला सर?ार न? ?र्? ?ा भु?तान ?रन? ?ा वादा ?िया ह? ?र ?पन? शब्द?? ?? ?र्म?? म?? बदल दिया ह?"। ??न? विद?श म?त्रालय, ???? शु???, ए? प्र?स ??न्फ्र??स म??।

"हम मानत? ह?? ?ि सर?ार ?र व?न??ुएला ?? ल?? ?स मुद्द? ?? पर्याप्त र?प स? प्रब?धित ?रन? ?? लिए विश्वसन?यता र?त? ह??। ल??िन ?म?रि?? द?श ?? "?ण" ?? ?नुसार, ?न्ह??न? ?हा।

हाला??ि, ???? न? ?स बात स? स्पष्? नह?? ?िया ?ि ?्या ??न ?ारा?स ?? साथ बात??त ?र रहा ह?, ?स?? समान पुनर्?ठन ?र्?, ?? वर्तमान म?? ल?भ? 23,000 मिलियन ड?लर ?ा ह??ा।

"हम ?शा ?रत? ह?? ?ि प्रभावित पार्?िया? बात??त ?? माध्यम स? ?स मुद्द? ?? हल ?र स?त? ह??," प्रव?्ता न? ?हा, ?न्ह??न? ?हा ?ि "वर्तमान म??, ??न ?र व?न??ुएला ?? ब?? वित्त?य सहय?? ?ार? ह?।"

र?स ?र व?न??ुएला न? मास्?? म?? ?ण ?? भु?तान पर ए? पुनर्?ठन समझ?त? पर हस्ता?्षर ?िए। ?स द?श ?? साथ व?न??ुएला (ल?भ? 3.15 बिलियन ?मर??? डालर) ?िस?ा नियम ??पन?य ह?, ल??िन ?सस? ??र??स ?? 2026 त? न्य?नतम भु?तान ?रन? ?? ??ा?त ह???।

??षणा ?ु? ह? थ? र??ि?? ए???स? स्???डर्ड ए?ड प??र्स (एसए?डप?) ?? दिन?? ?? बाद भु?तान ?? निल?बन ("डिफ़?ल्?") म?? व?न??ुएला ?? स?प्रभु ?ण ?? ??षित ?िया ?या, ए? निर्णय ?? बाद लिया ?या ?ारा?स स? ??षणा ?? ?ि वह ?पन? बाह्य ?ण ?? पुनर्?ठन पर बात??त ?र रहा था, ?? ?र?ब 150,000 मिलियन ड?लर ह?।