य?र?प?य स?? ?ा ?ल सामा?ि? ?धि?ार?? ?ा य?र?प?य स्त?भ ??षित ह??ा

य?र?प?य स?? ?? न?ता?? ?र त?न य?र?प?य स?? ?? स?स्थान?? ?? प्रतिनिधिय?? न? स?मवार ?? ????ब?र्? (स्व?डन) म?? सामा?ि? ?धि?ार ?? य?र?प?य स्त?भ पर हस्ता?्षर ?िया, ?िस?ा ?द्द?श्य य?र?प?य ए???ड? ?? ???द्र म?? सामा?ि? ?धि?ार डालन? ?? लिए रा?न?ति? प्रतिबद्धता।

????ब?र्? (स्व?डन), 16 नव?बर (EFE) .- य?र?प?य स?? ?? न?ता?? ?र त?न य?र?प?य स?? ?? स?स्थान?? ?? प्रतिनिधिय?? ?ल ????ब?र्? (स्व?डन) म?? ?धि?ार?? ?? य?र?प?य स्त?भ पर हस्ता?्षर ?र????। स?शल, ?? य?र?प?य ए???ड? ?? ???द्र म?? सामा?ि? ?धि?ार द?न? ?? लिए ए? रा?न?ति? प्रतिबद्धता बनना ?ाहता ह?।

??षणा, ?िसन? द?श?? ?? समर्थन प्राप्त ?िए पि?ल? ??्??बर म?? ल?्?़मबर्? म?? ?य??ित र???ार ?र सामा?ि? मामल?? ?? परिषद म?? य?र?प?य स?? (?य?), त?रह प?ष्ठ?? ?ा ए? पाठ ह?, ब?स सिद्धा?त?? ?र ?धि?ार?? ?? त?न म?? विभा?ित ?िया ?या ह? ?ध्याय: समान ?वसर ?र श्रम बा?ार त? पहु??, ??ित ?ाम ?रन? ?? स्थिति ?र सामा?ि? सुर?्षा ?र समाव?श।

यह दस्ताव??़ र???ार ?र र???ार प्रणालिय?? पर ???द्रित ह?। ?ल्याण, साथ ह? म???दा सामा?ि? म?डल ?? 21 व?? सद? ?? ?नु??लन म??, ?र ?न्य बि?दु?? ?? ब?? ?वास, शि?्षा या सामा?ि? स?वा?? स? स?ब?धित न?तिय?? ?? स?ब?धित ?रत? ह??।

?सम?? शामिल ह? प्रावधान?? व??ित वातावरण स? श्रमि??? ?? स?र?्षण, ?म, ?ुशल ब?र???ार, ?म ?य वाल? ल???? ?? ब?्??? ?? लिए सुनिश्?ित ?र??, निर्भर या ब??र।

पाठ ?? य?र?प?य स?सद (एप?), ए???निय? ता?ान? ?? राष्?्रपति द्वारा स्व???ति द? ?ाए??; स?म?स्?र), ?ुर? राता ?र य?र?प?य ?य?? (?स?) ?? ?ध्य?्ष, ??न ?्ला?ड ?ु??र।

शि?र सम्म?लन - स्व?डिश प्रधान म?त्र?, सामा?ि? ड?म??्र?? स्??फन ल?फव?न ?र ?ार्य?ार? समुदाय - ???्र?? ?पाय?? ?? ?नुम?दन ?रन? ?? ?द्द?श्य स?, ?स सामा?ि? प्रतिबद्धता ?? म?ब?त ?रन? ?ा ए? प्रार?भि? बि?दु ह?।

सामुदायि? न?ता?? ?? ?पन? पत्र म??, परिषद ?? ?ध्य?्ष, ड?नाल्ड ?स्? न? ?हा था ?ि वह "?पन? य?र?प?य वि?ार?? ?? दिस?बर य?र?प?य परिषद म?? ??? ??स? स?शल ए???डा ल?ना ?ाहत? ह??।"

Tusk न? भ? प्रस्तावित ?िया ?ि, द?पहर ?? भ??न ?? द?रान, शि?्षा ?र स?स्??ति पर बहस, ?न ?्ष?त्र?? ?? र???ार ?र वि?ास ?? लिए महत्वप?र्ण माना ?ाता ह? ?र "?समानता?? ?? ?म ?रन? ?? लिए ?प?रण", साथ ह? साथ "स्त?भ" य?र?प।

"स?स्??ति ?ा प?षण ?रना ?र श??्षि? ?्ष?त्र म?? ए?्स?????? ?? सुविधा?न? बनान? ?ा हमारा दायित्व ह? ता?ि हमार? ल?? ?पन? सा?स्??ति? ?र ऐतिहासि? प?ष्ठभ?मि ?? साथ ए? द?सर? ?? ?ान स??? ब?हतर ?र ?धि? ए?-द?सर? ?? प्र?रित ?रत? ह??, "?न्ह??न? ?हा।

?स प्र?ार ?स्? न? विभिन्न सदस्य द?श?? म?? य?र?प?य विश्वविद्यालय?? ?? न??वर्? ?? निर्माण ?? प्र?त्साहित ?िया ह?, ?िनम?? पाठ्य?्रम ए????त ?र वह ?म स? ?म द? भाषा?? म?? विद?श?? म?? ?ध्ययन ?रन? या ?ला प?श?वर?? ?? लिए ?रास्मस बनान? ?? ?नुमति द?ता ह?।

माध्यमि? शि?्षा म??, ?पस? मान्यता ?? बढ़ावा द?न? ?ा प्रस्ताव द?श?? ?? ब?? डिप्ल?मा या ए? नए पाठ्य?्रम ?ा ?ार्य?्रम ह? ?? य?र?प?य माध्यमि? विद्यालय?? ?? ब?? ए?्स?????? ?? ?नुमति द?ता ह?।

यह बहुभाष?वाद ?? बढ़ावा द?न? ?? लिए भ? ??ल ?रता ह? ह? ?ि सभ? य?र?प?य महाद्व?प ?? ?म स? ?म द? भाषा??, ए? य?र?प?य ?ात्र ?ार्ड बनान? सा?स्??ति? ?तिविधिय?? म?? भा??दार? ?? बढ़ावा द?न? या पर ए? प्रतिबि?ब शुर? ?रन? ?? लिए ब?लत? ह?? ??त्रिम बुद्धि सहित नए रुझान?? ?ा ?त्तर द?न? ?? लिए स??न? ?ा भविष्य।

ठ?? ?स? सप्ताह ?स? न? ए? स्थान ?? ?र ?ान? ?? लिए ए? र?ड म?प प्रस्तुत ?िया ह? 2025 म?? ?म शि?्षा, य??्यता ?? पारस्परि? मान्यता, समन्वित ?ध्ययन ?ार्य?्रम ?र समुदाय ?? ?ात्र पह?ान पत्र, ?न्य पहलु?? ?? साथ।

शि?र सम्म?लन म?? ????ब?र्? ?ा, ?िसम?? स्प?निश प्रधान म?त्र?, म?रिएन? रा??य, य?र?प?य ?्र?ड य?नियन?? ?र निय??्ता भ? शामिल ह??, ?स?ा भ? प्रतिनिधित्व ?िया ?ाता ह? ?र यह ?शा र?ता ह? ?ि, हाला??ि व? ?स?? मुद्द? नह?? ह?? ए???डा, ??स? ?ि "ब्र??्सि?" (समुदाय ब्ल?? स? य?ना???ड ?ि??डम ?ा प्रस्थान) या ???ल?निया ?? स्थिति ब?ठ? ?? मार्?िन पर स?ब?धित ?र रह? ह??।

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%