म??्सि?न विद?श म?त्र? व?डर??र? न? लावर?व ?? साथ द्विप?्ष?य स?ब?ध?? ?? ?र्?ा ??

म??्सि?? ?? विद?श मामल?? ?? स?िव, लु?स विड??ार? ?र ?न?? र?स? सम??्ष सर्??? लावर?व न? मास्?? म?? ए? ब?ठ? शुर? ?? ?िसम?? व? मु?्य मुद्द?? ?? स?ब?धित ?रन? ?? य??ना बनात? ह??। द्विप?्ष?य, ?्ष?त्र?य ?र बहुप?्ष?य ए???डा

मास्??, नवम्बर 17 (EFE) .- म??्सि??, लु?स Videgaray, ?र ?पन? र?स? सम??्ष मास्?? म?? सर्??? लावर?व ?? विद?श मामल?? ?? स?िव ए? ब?ठ? ?िसम?? व? स?ब?धित ?रन? ?ा ?रादा शुर? ?िया द्विप?्ष?य, ?्ष?त्र?य ?र बहुप?्ष?य ए???ड? ?? मु?्य मुद्द?।

"?? हमार? पास ?स बार? म?? ?धि? ?ान?ार? ?? साथ बात ?रन? ?ा ??्?ा म??ा ह? ?ि व? ??स? वि?सित ह?त? ह?? (हमार? स?ब?ध)

"हमार? रिश्त? ??्?? ह??, हमार? दिशानिर्द?श?? ?? मुताबि? सभ? दिशानिर्द?श, हमार? राष्?्रपतिय?? द्वारा ?िए ?ए समझ?त?? ?? ??स? प?रा ?र रह? ह??।" द?ष्?ि??ण, "र?स? म?त्र? न? ?हा।

?पन? पहल? शब्द?? म??, विड??्र? न? र?स ?? मानवतावाद? सहायता ?? लिए म??्सि?? ?? दिया ?या भ???प ?? बाद धन्यवाद दिया पि?ल? सितम्बर।

म??्सि?न विद?श म?त्र? ?न्य सदस्य?? ?? साथ ए? निर?तर ??्? स्तर?य स?वाद ?? बनाए र?न? म?? म??्सि?? ?? ब्या? ?? हिस्स? ?? र?प म?? ए? बि?ल? ?? यात्रा ?? लिए मास्?? म?? ?ल रात पहु??? ?्रुप ?फ ?्व???? (?? 20)।

?स?ा भ? ?द्द?श्य ??्? स्तर?य रा?न?ति? वार्ता ?? म?ब?त ?रना ह? ?र राष्?्रपति एन्र?? प?ना निए?? ?र व्लादिम?र पुतिन न? पि?ल? सित?बर म??, म??्सि?? द?तावास ?? ?नुसार IX ब्रि?्स शि?र सम्म?लन ?? द?रान।

लावर?व ?? साथ ?न?? ब?ठ? ?? ?तिरि?्त, विड??र? ए? सम्म?लन द???? र?स ?? रा?नयि? ??ादम? म?? मास्?र।

र?स य?र?प?य द?श?? ?? ब?? म??्सि?? ?ा पहला व्यापारि? भा??दार ह? ?? य?र?प?य स?? ?? सदस्य नह?? ह?? या य?र?प?य मु?्त स?? व्यापार (?एफ??ए) ?र दुनियाभर म?? 29.

2016 म??, द्विप?्ष?य व्यापार 1.48 ?रब ड?लर त? पहु?? ?या।