लार्व?व न? म??्सि?? म?? ?ुनाव?? म?? स?भावित र?स? हस्त?्ष?प ?? "???ल??" ?? नि?दा ??

विद?श म?त्र? स?र्??? लावर?व "?िस? भ? ?धार ?? बिना ???ल??" ?? र?प म?? वर्णित राष्?्रपति ?ुनाव म?? स?भव र?स? हस्त?्ष?प ?? बार? म?? ?ान?ार? 2018 ?ा म??्सि?न

मास्??, 17 नव?बर (EFE) .- र?स? विद?श म?त्र? सर्??? लावर?व न? "बिना ?िस? ?धार ?? ???ल??" म?? स?भव र?स? हस्त?्ष?प ?? बार? म?? ?ान?ार? द? म??्सि?न राष्?्रपति ?ुनाव 2018।

"म?? म??्सि?न प्र?स म?? प्र?ाशन नह?? ?ानता, ल??िन म?? सुन रहा ह?? ?ि व? ??स? फ?ल रह? ह?? ... व? ?िस? भ? ?धार ?? बिना ???ल?? ह??," ?न्ह??न? ?हा। लावार?व न? ?पन? म??्सि?न सहय??? लु?स व?डरहाय ?? साथ ए? स?वाददाता सम्म?लन म?? ब?ठ? म?? ?न?? ब?ठ? ?? बाद ?हा।

लावर?व न? ?हा ?ि "हम ?ानत? ह?? ?ि स्र?त ?हा? ह??, यह स?यु?्त रा?्य म?? ह?", ?न्ह??न? पुष्?ि ??