म?द?र? ?? ?ा? ?? ?म ?रन? म?? स?मित प्र?ति ?? द??त? हुए ?स? ए? य??ना प्रस्तुत ?रता ह?

लि?? समानता ?? लिए य?र?प?य ?यु?्त, व?रा ???वा, न? ?? लि?? व?तन ??तर ?? ?म ?रन? म?? ?पर्याप्त प्र?ति ?? सह? ?रन? ?? लिए ए? ?ार्यवाह? य??ना प्रस्तुत ??, हाल ?? वर्ष?? ?? प्रयास?? ?? बाव??द ?भ? भ? महत्वप?र्ण ह?।

ब्रस?ल्स, 20 नव?बर (EFE) .- लि?? समानता ?? लिए य?र?प?य ?यु?्त, व?रा ?ुर्वा न? ?? म?द?र? ?? ??तराल ?? ?म ?रन? म?? ?पर्याप्त प्र?ति ?? सह? ?रन? ?? लिए ए? ?ार्यवाह? य??ना प्रस्तुत ?? हाल ?? वर्ष?? ?? प्रयास?? ?? बाव??द पुरुष?? ?र महिला?? ?? ब?? ?भ? भ? महत्वप?र्ण ह?।

????? न? ए? बयान म?? नि?दा ?? ह? ?ि य?र?प म?? "महिला?? ?? ?भ? भ? निहित ह? श्रम बा?ार ?र निर्णय ल?न? ?? स्थिति ", द?न?? रा?न?ति ?र ??पनिय?? म??, ?र याद ?िया ?ि लि?? ?धारित हि?सा" ?भ? भ? व्याप? ह? "।

?मिसार???? ?न्ह??न? स्मरण ?िया ?ि महिलाए? ?भ? पुरुष?? ?? तुलना म?? य?र?प?य स?? म?? ?सत 16% ?म ह??।

?सलिए, ?न्ह??न? ??षणा ?? ?ि ?ुनाव ?य?? ?? ?ार्यवाह? य??ना, ?? ?ि 201 9 त? ?ल? ?ाए?? ?र ?स पर ध्यान ???द्रित ?र??? व?तन ??तर म?? ?म?, सदस्य?? ?? रा?्य?? ?? "?्ष?त्र?? ?? ब?? ?ल?ाव ?ा मु?ाबला ?रन? ?? लिए ?वश्य? ?पाय ?रन?" ?? प्र?त्साहित ?रता ह?, ?र्वावा समझा ?ाता ह?।

महिला "?ाम ?म ?य वाल? ?्ष?त्र?? म?? ", ?यु?्त न? ?हा ?र स???त दिया ?ि डि?ि?ल ?र्थव्यवस्था म?? ??वल 13% महिलाए? ह??, ल??िन यह ?ि ?न्य ?्ष?त्र?? ?? तुलना म??" भार? म?द?र? ??तर "ह? "शि?्षा, सामा?ि? सहायता या स्वास्थ्य द??भाल" ?? र?प म??, ?हा? ?धि? महिला ?ा प्रतिनिधित्व ह?ता ह?।

?यु?्त न? म?द?र? ?? ??तराल ?? ए? स्र?त ?? र?प म?? भ? पह?ान ?? " परिवार मु?्य र?प स? महिला?? ?? ??ध?? पर ह?, "?र परिषद ?र य?र?प?य स?सद न? विधाय? ?र ??र-विधाय? प्रस्ताव?? ?? ?पनान? ?? लिए ?हा था ?? ?ुनाव ?य?? न? शि?र सम्म?लन म?? प्रस्तुत ?िया था ????ब?र्? (स्व?डन) ?? पि?ल? सप्ताह ?? ??त म??।

?स? तरह, ?न्ह??न? ??पनिय?? ?? वरिष्ठ प्रब?धन म?? लि?? स?तुलन म?? सुधार ?र रा?न?ति म?? निर्णय ल?न? ?? स्थिति म?? सुधार ?? लिए ?हा ?ा?? ?? ?त, ?िस?? लिए ?न्ह??न? ?हा ?ि "हम?? ?सम?? शामिल ह?न? ?? लिए हर ?िस? ?? ?़र?रत ह?" ?र ?स स?ब?ध म?? सहय?? ?रन? ?? लिए ??पनिय??, सर?ार?? ?र ना?रि? समा? स? ?हा।

?स ??षणा ?? साथ ?यु?्त न? 2017 ?? म?लि? ?धि?ार?? ?ा स?स्मरण ??ला, ?िस? ?? ?र ?ल ?? ब?? ?य??ित ?िया ?ाता ह? ?र ?स वर्ष ?स?? मु?्य विषय ?? र?प म?? "समय ?? द?रान महिला?? ?? ?धि?ार ?शा?त "।

??ना, ?न्ह??न? ?हा, म?? फ?ड ह??ा" वि?ार?? ?? बढ़ावा द?न? ?र ?न ?धि?ार?? ?? र?्षा ?? लिए। "

य?र?प?य ?यु?्त भ? म?त्रिय?? ?? हाल ?? ए? बयान ?? याद ?िया "महिला?? ?? ?र्थि? सश?्ति?रण ?र लि?? हि?सा ?? ?िलाफ" ?? 7 ?ा

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%