ब्रा??ल र?स म?? निर्यात ?िए ?ए मा?स म?? र??्??पामा?न ?? ?पस्थिति ?? ?ा?? ?र??ा

ब्रा??ल सर?ार न? ?? र?स? स्वास्थ्य ?धि?ारिय?? स? ?न रिप?र्??? ?ा ?नुर?ध ?रन? ?? लिए स?पर्? ?िया ?? स??र ?ा मा?स म?? म???द र?्ताप?म?न ?? म???द?? ?ा पता ?ला, ?िसम?? स? ए? ?ा?? शुर? ?? ?ाए??, ?धि?ारि? स?त्र?? न? बताया।

ब्रास?लिया, 21 नव?बर (EFE) .- ब्रा??ल सर?ार न? ?? र?स? स्वास्थ्य ?धि?ारिय?? स? ?न रिप?र्??? ?ा ?नुर?ध ?रन? ?? लिए स?पर्? ?िया ?? स??र ?ा मा?स म?? र?्ताप?मिना ?? म???द?? ?ा पता ?ला ?स द?श ?? निर्यात ?िया ?ाता ह?, ?िसम?? स? ए? ?ा?? शुर? ?? ?ाए??, ?धि?ारि? स?त्र?? न? बताया।

??षि म?त्रालय न? "स?वा?? ?? प्रमाण पत्र भ??न? ?ा ?नुर?ध ?िया" निर??्षण ?? साथ-साथ प्रय??शाला ?? रिप?र्? "वि?ास ?त्त??? ?? ?पस्थिति ?ा स???त" ?रन? ?? लिए "??तरि? ?ा?? ?र ?स?? परिणामस्वर?प, सुधार ए? स?ारात्म? मामल? म?? ?र?र? ह?, "?न्ह??न? ए? बयान म?? ?हा।

र?स न? ?स्थाय? र?प स? 1 दिस?बर त? ब्रा??ल स? ब?फ़ ?र प?र्? ?? ?यात पर प्रतिब?ध ल?ा दिया स?न??र? नियम?? ?ा पालन न ?रन?, ??सा ?ि पशु ?ि?ित्सा ?र फा???सान्??रियल ???्र?ल (र?स्स?ल???़नाद???र) ?? स???य स?वा ?? प?र्व स?ध्या पर रिप?र्? ?िया ?या।

हाला??ि, ??षि म?त्रालय ??र दिया ?ि "?ब त? र?स? सर?ार न? ब्रा??ल ?? ??मा?स ?र प?र्? ?? निल?बन ?? ??? स??ना नह?? प्राप्त ?? ह?", ??वल ?पस्थिति ?? बार? म?? स??ना र?्ताप?मिना, ?ानवर ?? मा?सप?शिय?? ?? व?द्धि ?? बढ़ावा द?न? ?? लिए ए? ?षधि ?? र?प म?? ?स्त?माल ?िया ?ान? वाला दवा।

?पन? ब?ाव म??, ?न्ह??न? ?हा था ?ि ब्रा??ल "स??र?? ?? ?ल?ाव ?? व्यवस्था र?स ?? लिए मा?स ?ा निर्यात, ?? ?ि र?्ताप?मिना ?ा पता ल?ाना ?स?भव बना पाए?ा। "

र?स ?? द?तावास म?? म?स्?? म?? पहल? स? ह? विश्ल?षण ?िया ?या था, ?र ?न?ा ?नुवाद ?िया ?ा रहा ह? ता?ि ?न्ह?? द?्षिण ?म?रि?? विशाल?ाय ?? भ??ा ?ा स??, ?? दुनिया ?? सबस? बड़? मा?स निर्यात??? म?? स? ए? ह?।

हाल ह? म?? ??षणा ?? ?? थ? ?ि ?ह ब्रा??लिया? ??पनिय?? ?? मा?स ?त्पाद?? पर ए? ?तिरि?्त निय?त्रण शासन ला?? ?र??ा, ?िन?? ?प?र्ति पशु ?ि?ित्सा ?र स्व?्?ता मान??? ?? ?नुर?प नह?? ह?त? ह? र?स?।

ब्रा??ल एस?सिएशन ?? ???ड़?? ?? मुताबि? 2016 म??, ब्रा??ल ?? ??मा?स ?? निर्यात ?? लिए र?स ??था सबस? बड़ा बा?ार था, हा???ा??, ??न ?र मिस्र ?? पास। मा?स निर्यात ?द्य??। मार्? म??

?? ब्रा??ल मा?स ??पनिय?? तथा?थित "मा?स ?म??र" ?पर?शन (पुर्त?ाल? म?? "?ार्न? फ्रा?ा") ?ा विषय था, ?िसन? ए? माफिया ?ा ?ुलासा ?िया निर्माता ?? स्वास्थ्य ?भिय??न प?्ष ?? ?राब हालत म?? मा?स ब??न? या राष्?्र?य ?्ष?त्र ?र विद?श?? म?? द?न?? मिलाव? ?रन? ?? लिए रिश्वत द?त? ह??।

?स ???ाल? ?ा स्??र ब्रा??ल ?? मा?स पर ?स्थाय? प्रतिब?ध ल?ान? ?? लिए ??न, हा???ा?? ?र य?र?प?य स?? (?य?) ??स? महत्वप?र्ण बा?ार?? सहित ?यात???, ?? पहल? स? ह? ?ठाए ?ए ह??

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%