वियतनाम द?्षिण प?र्व एशिया? श?यर बा?ार?? ?? ?पर ?? ?र बढ़ रहा ह?

वियतनाम? स्??? ए?्स???? ?? द?्षिण प?र्व एशिया? बा?ार?? ?? ?पर ?ुलन? स? लाभ ?ा न?त?त्व ?र रहा ह?।

ब???ा?, 22 नव?बर (EFE) .- वियतनाम स्??? ए?्स???? ?? द?्षिण प?र्व एशिया? बा?ार?? ?? ?द्?ा?न ?पर ?? लाभ ?ा न?त?त्व ?िया।

सि??ापुर म??, शहर ?? स्??? ए?्स????- यह 13.52 ???, 0.39 प्रतिशत ?ढ़ा ?र प?र? 3,436.90 पर स्?्र??्स ?ा?म्स स???ा?? र?ा।

??ड?न?शिया म??, ??ार्ता ?ा स्??? ए?्स???? 16.71 ???, 0.28 पर पहु??ा। 6,048.57 प?र्णा?? म?? ??स??? ??ड??्स।

मल?शिया म??, ?ु?लाल?पुर स्??? ए?्स???? ?ा भाव 5.64 ???, 0.33 प्रतिशत ?ढ़ा ?र सम?्र स??? KLCI ?? 1,726.32 ???ि?र्स म?? डाल दिया। था?ल??ड, ब???ा? स्??? ए?्स???? 5.25 ???, 0.31 प्रतिशत ?? बढ़त बना रहा ह?, ?र एस??? स???ा?? प?र? 1,715.73 पर स?? ?रता ह?।

फिल?प??स म??, मन?ला स्??? ए?्स???? 44.80 ??? प्रतिशत, ?र ?यनात्म? PSEi ?? 8,333.99 प?र्णा?? म?? र?ा।

वियतनाम म??, ह? ?? मिन्ह ए?्स???? 8.12 ??? या 0.88 प्रतिशत ?ुलाब ?र 9 26 पर व?एन ??ड??्स र?ा ?स ?्ष?त्र ?? मुद्रा?? ?? स?ब?ध म??, ड?लर ?? प्रति य?नि? ?न?? ????शन दिन ?? ??त म?? र?ा ?या ह?:

वियतनाम? ड??? 22,675.00

?न्ड?न?शिया? रुपिया 13,515.00

फ़िलिप?न? प?स? 50.64

था? बात 32.75

Ringit मल?शियन 4,12

सि??ापुर ड?लर 1