प?र? ?? स?व?धानि? ?िरफ्तार? वार?? ?? ?िलाफ ??ल?ड? ?? ?प?ल ?? ?ारि? ?र द?त? ह??

प?र? ?? स?व?धानि? ?दालत न? प?र्व राष्?्रपति ?ल????ड्र? ??ल?ड? ?? व??ल द्वारा दायर हाब्स ??रपस ?? ए? या?ि?ा ?ारि? ?र द? थ? ?िसम?? 18 मह?न? ?? लिए ?िरफ्तार? ?र निर?ध ?द?श ?ड?ब्र??्? मामल? ?? ?ा?? ?? भा? ?? र?प म?? ए? न्यायाध?श द्वारा फरवर?।

ल?मा, 22 नव?बर (EFE) .- प?र? ?? स?व?धानि? न्यायालय न? प?र्व राष्?्रपति ?ल??ा?ड? ??ल?ड? ?? व??ल द्वारा ?िरफ्तार? ?र हिरासत ?? ?द?श ?? ?िलाफ दायर हाब्स ??रपस ?? ए? रि? ?? ?ारि? ?र दिया। 18 मह?न? ?? लिए, फरवर? म?? ?डब्र?? ?ा?? ?? भा? ?? र?प म?? ए? न्यायाध?श द्वारा निर्द?शित।

निर्णय म??, ?? प्र?ाशित, न्यायाध?श?? न? ?प?ल ?? ?प?ल 5 ए? ?? ?िलाफ व?? ?र माना ?ाता ह? ?ि ??ल?ड? ?? म?लि? ?धि?ार?? ?ा ?ल्ल??न ??ित र?प स? मान्यता प्राप्त नह?? हु? ह?, ?थित र?प स? 20 मिलियन ड?लर प्राप्त ?रन? ?? लिए ब्रा??ल ?? निर्माण ??पन? स? रिश्वत।

व??ल ह?रिबर्?? ?िम?न??़, प?र्व राष्?्रपति ?? र?्ष?, न? ?र?प ल?ाया ?ि ??ल?ड? ?? ??ना?? या डि?्र? ?? बहुलता ?? ?ल्ल??न ?ा सामना ?रना पड़ा प्र?्रिया, ?स?? र?्षा ?? लिए ?र प्रभाव? प्र?्रियात्म? सुर?्षा ?? लिए, ?ब न्यायि? श?्ति न? ?स? प?ड़न? ?र निवार? हिरासत ?? ?द?श ?? ?िलाफ ?प?ल स? ?न?ार ?िया।

यह राय फरवर? म?? ?ार? ?? ?? थ? म?िस्?्र?? रि?र्ड ??न्स?पिय?न द्वारा, राष्?्र?य ?पराधि? ???बर ?? पहल? प्र?फ??र? ?न्व?षण ??्ष ?? प्रमु?, ?? ?पराध?? ?? ?थित ?म?शन ?? ?ा?? ?? लिए प?डलि?? ?र मन? ल?न्ड्रि?? ?? प्रभावित ?रत? ह??।

???र्न? ?नरल ?? ?ार्यालय द्वारा ?िए ?ए प??ता? ?? ?नुसार, ??ल?ड? न? ?ड?ब्र??्? ?? साथ रिश्वत पर 20 मिलियन ड?लर त? ?? रिश्वत पर सहमति व्य?्त ?? ब्रा??ल ?? ??पन? ?? द?्षिण ?? ???र?स?? रा?मार्? ?? ब?ल? ?ा पुरस्?ार, ?? प?र? ?? ?्ष?त्र ?? पारस्परि? महासा?र स? ब्रा??ल ?? साथ ?पन? स?मा त? पार ?रता ह?।

??ल?ड? वर्तमान म?? वह ??लिफ?र्निया (स?यु?्त रा?्य) म?? ह?, ?हा? वह ?तिथ्य रहता ह?, बिना प?र? ?? ?धि?ारिय?? द्वारा ?नुर?ध ?िए ?ान? वाल? ??तरराष्?्र?य ?िरफ्तार? वार?? ?? बिना।

मामल? प?र? म?? ?ड?ब्र??, ब्रा??ल ?? निर्माण ??पन? न? ?म?रि?? न्याय म?? भर्त? हुए 29 मिलियन ड?लर पर न?़र र?न? पर ध्यान ???द्रित ?िया ?? 2005 ?? ब?? प?र? ?? ?धि?ारिय?? ?ा भु?तान ?र ?ु?ा था। ?र 2014 म?? ला??? सार्व?नि? ?ार्य?? ?? लिए ?नुब?ध प्राप्त ?रन? ?? बदल? म??।

?स ?वधि म?? ??ल?ड? (2001-2006), एलन ?ार्सिया (2006-2011) ?? राष्?्रपति ?? ?नाद?श शामिल ह??, ?िनम?? शामिल ह?? ल?मा म??्र? ?? लिए ?पहार?? ?? ?ा??, ?र ?ल्?ाता हम्ला (2011-2016), ?न?? पार्?? ?? ?थित ?नियमित वित्तप?षण ?? लिए ??ल ??।

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%