pai का चयन करें

�?स�? रा�?्य �?�? �?र्�?ा स�?�? �?�? रा�?्य म�?�? �?पन�? रिप�?र्�? प�?श �?र�?�?�?

य�?र�?प�?य �?य�?�? �?ल, शु�?्रवार �?�? �?र्�?ा �?�?�?द्र �?�? रा�?्य �?�? �?पन�? नव�?नतम रिप�?र्�? �?र �?स �?्ष�?त्र म�?�? हु�? प्र�?ति �?�? प्रस्तुत �?र�?�?ा।

ब्रस�?ल्स, 23 नव�?बर (EFE) .- य�?र�?प�?य �?य�?�? �?ल, शु�?्रवार, �?र्�?ा �?�?�?द्र �?�? रा�?्य �?र �?स �?्ष�?त्र म�?�? �?िए �?ए प्र�?ति पर �?स�?�? नव�?नतम रिप�?र्�? प�?श �?र�?�?ा।

�?र्�?ा स�?�? �?�? लिए �?य�?�? �?�? �?पाध्य�?्ष, मार�?स स�?फ़�?�?वि�?, �?लवायु �?र �?र्�?ा �?�? लिए �?ार्रवा�? �?�? लिए स्प�?निश �?यु�?्त �?�? साथ मिल�?र रिप�?र्�? प�?श �?रन�? �?ा �?ार्यभार स�?भाल�?�?ा, मि�?ुएल एरियास �?�?न�?त�?, �?�? शुर�? म�?�? �?पाय�?�? �?�? प�?�?�?�? प�?श �?रन�? �?ा रह�? थ�?।

एरि�?़ �?�?न�?�? न�? पहल�? स�? ह�? बढ़ावा द�?न�? �?�? �?पाय�?�? �?�? लिए य�?र�?प�?य स�?सद �?�? समर्थन �?ा दावा �?िया ह�? 28 �?�? ब�?�? ए�? �?धि�? समन्वित �?र्�?ा स�?�? म�?�? नव�?�?रण�?य।

�?द्द�?श्य वर्ष �?�? लिए 27 प्रतिशत �?�?्षय �?र्�?ा �?�? प्राप्त �?रन�? �?�? �?पाय�?�? �?ा �?व�?दन ह�? 2030.

नव�?�?रण�?य �?र्�?ा �?�? �?स �?्ष�?त्र म�?�?, य�?र�?प�?य �?य�?�? �?�?र-सुलभ राष्�?्र�?य द�?ष्�?ि�?�?ण�?�? �?�? ब�?ाय, ए�? य�?र�?प�?य र�?पर�?�?ा द�?ष्�?ि�?�?ण �?�? लिए प्रतिबद्ध ह�?।