ब?ल?विया ?्राम?ण ?्ष?त्र?? म?? प?य?ल लान? ?? लिए रणन?ति ?? बढ़ावा द?ता ह?

ब?लिविया सर?ार न? ?? ए? ?ार्यशाला ?य??ित ??, ?? ए? स्प?निश सहय?? ?र ???र ?म?रि?न ड?वलपम??? ब??? (??ड?ब?) ?? सहय?? स? त?यार रणन?ति ?? समा???रण पर विस्तार ?रन? ?? लिए ?्राम?ण ?्ष?त्र?? ?र ???? शहर?? म?? प?न? ?? पान? ?र स्व?्?ता स?वा?? ?ा ?वर??

ला पा?़, 22 नव?बर (EFE) .- ब?लिविया सर?ार न? ?? ए? स्प?शल सहय?? ?र ???र ?म?रि?न ड?वलपम??? ब??? ?? समर्थन स? त?यार रणन?ति ?? समा???रण पर ए? ?ार्यशाला ?य??ित ?? (??ड?ब?) ?्राम?ण ?्ष?त्र?? ?र ???? शहर?? म?? प?न? ?? पान? ?र स्व?्?ता स?वा?? ?? ?वर?? ?ा विस्तार ?रन? ?? लिए।

स्प?निश ए???स? ?? मु?्यालय म?? ?य??ित ?ार्यशाला ला पा?़ म?? ??तर्राष्?्र?य सहय?? वि?ास (ए?स???ड?) ?ा ?द्?ा?न स्प?न ?? रा?द?त एन्रि? ???दा न? ?िया था; ??ड?ब? प्रतिनिधि, ?ल????ड्र? म?ल?द्र?।

?ार्यशाला म?? ?र्?ा ?? ?? दस्ताव??़ "?्राम?ण ?्ष?त्र?? ?र ???? शहर?? ?? लिए ?ल ?र स्व?्?ता ?? लिए राष्?्र?य रणन?ति" ह?, ए? ?प?रण यह साल 2025 त? बुनियाद? स?वा?? त? सार्वभ?मि? पहु?? ?? ल?्ष्य ?? सम??ित ?रन? ?? लिए द?श ?? सार्व?नि? न?तिय?? ?ा मार्?दर्शन ?र??ा, ?र्तुन? न? ?हा।

?न्ह??न? ?हा ?ि ब?ल?विया न? ?ुद ?? ?र्व ?रता ह? विश?ष?र शहर? ?्ष?त्र?? म?? पान? ?र स?वर?? ?वर?? म?? व?द्धि ?रन? ?? बाद, ल??िन यह स्व??ार ?िया ?ि ?भ? भ? "हमार? ?बाद? ?? ?ु? ?्ष?त्र?? म?? महत्वप?र्ण ??तराल ह?" विश?ष र?प स? ?्राम?ण ?्ष?त्र?? म??।

"?बाद? ?ा ए? तिहा? ?्राम?ण ?ला??? म?? रहता ह? ?र ?स ?्ष?त्र म?? ठ?? यह? ह? ?ि स?वा त? पहु?? म?? सबस? बड़? ?म? प?श ?? ?? ह?। प?य?ल ?र बुनियाद? स्व?्?ता। "

रणन?ति पि?ल? 20 साल?? म?? स??्?र म?? ?? ?? प्र?ति ?? हासिल ?रत? ह? ?र स??न? वाल? सब?, ??्?? ?भ्यास?? ?र ?्ष?त्र?? म?? सुधार ?? लिए बतात? ह?। ए?स???ड?, ??ड?ब? ?र स?एएफ ??स? - ल??िन ?म?रि?ा ?? वि?ास ब??? ?? सहायता ?ार्य?र्ता?? ?? सहय?? स? ला?? ?िए ?ए दस रा?्य ?ार्य?्रम?? ?? ?नुभव, ए? सहय?? ?ार? ?िए ?ए ?नुसार स्प?निश।

यह दस्ताव?? ?्राम?ण ?्ष?त्र?? म?? प?य?ल ?र स्व?्?ता ?ार्य?्रम?? ?? ?ार्यान्वयन ?? लिए सर?ार ?र सहय?? ए???सिय?? ?? ?ार्रवा? ?? ला?न?? द??ा। ???? शहर??।

स्प?निश रा?द?त न? ??र द??र ?हा ?ि वर्तमान दुनिया म?? ?न्नत प्र?द्य??ि?िया? ह??, हाला??ि "पान?, ??सा ?ि दस, ए? स?, ए? ह?ार साल, 3,000 साल पहल? हु? था, यह ?भ? भ? वि?ास ?ा महत्वप?र्ण स्र?त ह?। "

??दा न? स???त दिया ?ि ?्राम?ण ?्ष?त्र?? ?र ???? समुदाय?? म??" पान? ?? मुद्द? म?? वि?ास म?लभ?त ह?। "

" यह ??तर बनाता ह? ए? ???? स? समुदाय ?? पान? त? पहु?? ह?, स्वस्थ पान? ह? ए? प?र? ?? र?प म??, "?न्ह??न? ?हा।

2016-2020 ?वधि ?? लिए ब?ल?वियन सर?ार ?? राष्?्र?य सामा?ि? ?र ?र्थि? वि?ास य??ना ?्ष?त्र म?? ?ल स?वा?? त? 95% त? पहु?? हासिल ?रना ह? शहर? ?र स्व?्?ता म?? 70%।

?स ?वधि म?? ?्राम?ण ?ला??? ?? लिए पर्यावरण ?? बार? म?? ?ान?ार? ?? ?नुसार पान? म?? 80% ?र स्व?्?ता म?? 60% ?? ?वर?? प्राप्त ?रना ह?। पर्यावरण ?र ?ल

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%