?्वा??माला ?? ?भिय??? ?? ?ार्यालय न? ??ल?फ?न ??पन? ?ि?? ?? मु?्यालय पर ?ाप? मार?

?्वा??म?ल? ?? ?धि?ारिय?? न? ?? ए? ??ल?फ?न ??पन? ?ि?? ?ा मु?्यालय ?ापा मारा, ?? ?ि ???्र??? मिल्लि?ाम ???रन?शनल स?ल्युलर ?? सहाय? ??पन? ह? भ्रष्?ा?ार ?ा स?भावित मामला

?्वा??माला, 23 नव?बर (EFE) .- ?्वा??म?ल? ?? ?धि?ारिय?? न? ??ल?फ?न मिलि??म स?ल्युलर ?? सहाय? ??पन?, ?ि??, ?? मु?्यालय पर ?ापा मारा ए? स?भव भ्रष्?ा?ार मामल? स? स?ब?धित दस्ताव??।

यह -directed विश?ष ?भिय??? ?? ?िलाफ द?ड स? मु?्ति (SFIC) सार्व?नि? म?त्रालय ?? (मध्य प्रद?श) द्वारा स?यु?्त र?प स? स??ालन, ?्वा??माला (स???स?????) ?र राष्?्र?य सिविल पुलिस (प?एनस?) म?? ?ध?राधि?ार ?? ?िलाफ ??तर्राष्?्र?य ?य?? - ?स ??पन? स? स?ब?धित स्थल?? म?? पा??वा? ??? ?ा ?ठन ?रता ह?।

??? म?? ?धि?ारिय?? ??, प्लासा ?ि?? म?? ह?न? वाल? ?ा??, ??र???रा ?? 9.5 ?िल?म??र ?? द?र? पर एल साल्वाड?र; ??पन? ?? ?ध्य?्ष ?? साथ ?ु? स्थान?य म?डिया, मारिय? ल?प??़।

एफ?स??? ?? प्रमु?, ?ु?न फ्रा?सिस्?? सा?ड?वल न? प्र?स ?? यह पुष्?ि ?? ?ि ?? त? ??? भ? नह?? प?ड़ा ?ाए?ा ?र ?ाप? ?न स??ना?? ?? ???्ठा ?रन? ?? स?वा प्रदान ?र??ा ?? ?न्ह?? ?ा?? ?रन? ?? ?नुमति द?ता ह?, ल??िन ?धि? ड??ा ?ा ?ुलासा नह?? ?िया ?्य???ि प्र?्रिया वि?ास म?? थ?।

???र्न? ?नरल एमप?, थ?ल्मा ?ल्दाना न? ?ल्ल?? ?िया था ?ि ?ाप? स? त?ल?ु?-?्लार? ?? प?र्व प्रब?ध? (?मर??ा म?विल ?? स्वामित्व वाल?), ??लिय? प?रारस ?? ए? प्रभाव? सहय??? ?? र?प म?? ??षणा ?रन? ह? ?दि?, 2011 म?? द?शभ?्ति पार्?? ?? लिए ?व?ध ?ुनाव वित्त प?षण ?? लिए ??न म?? नि?दा ??, ?ब ??? प?र??़ म?लिना ?र र??्साना बालद??? ?? द्विपद न? सत्ता म?? ?ए, द्वारा स?साधित भ्रष्?ा?ार।

बयान Zadik, ?्लार? फ?न स?यु?्त रा?्य ?म?रि?ा म?? ?्वा??माला ?? प?र्व रा?द?त ?? ?ाम पर र?ा (2013-2015) ?? ?नुसार, ??लिय? लि??रिया, ता?ि 2011 म??, प?र्ण ?ुनाव ?भियान, ?ि?? ?? साथ ?पन? ??पन? ?? स??र्ष म?? मध्यस्थता ?रत? ह??, ?िन्ह??न? 1998 स? 400 मिलियन ड?लर ?ा दावा ?िया था।

?़?डि? न? ?हा ?ि ?्ल?र? न? ?पन? य??दान म?? ?ि?? ?? सम?? दिया प??्रिय??ा 15 ला? ?्वि???ल (ल?भ? 2 मिलियन ड?लर) ?? भु?तान ?? साथ साम?हि? ?भियान ह?, ?? माना ?ाता ह? ?ि ?्लारा ?? ए? "रा?न?ति?-वाणि?्यि?" रणन?ति ?ा हिस्सा बन ?या Ligorría द्वारा मु?दम?बा?? ?? सुलझान? ?ा प्रयास ?रन? ?? लिए।

Lagería म??्सि?? म?? प?र??़ म?लिना, बालद??? ?र म??्सि?न ?र विश्व म?? पा??व?? सबस? ?म?र ?दम?, ?ार्ल?स स्लिम, मालि? ?? ब?? ?? ब?ठ? ?? स्थापना ?? ?म?रि?ा ?? Movil, ?र सामा?ि? न??वर्?, ?? ?ल्द ह? Tigo, ?ि भविष्य ?? साथ ?पन? प्रतिद्व?द्व? ?? द?ष्?ि??ण द??ा ???्स ?? रा?्यपाल?? द्वारा divulged ?ा ?रन? ?? लिए ?? तस्व?र?? बनाया, स्लिम ?? ??पन? ?? साथ ए? समझ?त? त? पहु??न? ?? लिए ए? ब?ठ? ?ा ?नुर?ध ?र??।

2 सित?बर, 2011 ??, ब?ठ? ?? ए? मह?न? स? भ? ?म, त?ल?ु? ?र ?ि?? न? " ल?न-द?न ?र 400 मिलियन ड?लर स? विवाद "?र समस्या Telgua हल ?िया ?या था" प??्रिय? पार्?? "?? वित्तप?षण ?? निप?ान, प्रार?भि? ?ा?? ?? ?नुसार।

?स ?? ?लावा भ्रष्?ा?ार ?? मामल? म??, CICIG ?? सिर, ??लम्बिया? ?भिय??? ?वान व?लास्??? ?ुला? म?? ?हा ?ि SFIC स? ?शा ?? Tigo ?र राष्?्र?य ए?ता, ?? शासन ?? ?ा?? 2008 स? 2012 त?, यह द??न? ?? लिए ?ि ?्वा??माला सर?ार ल?प??़ ?? द?रस??ार ??पन? ?ा समर्थन ??स? ?र स?त? ह?।