पुर्त?ाल? एम?प? य?र?प?य स?? ??-मर्??सुर व्यापार समझ?त? ?ा ब?ाव ?रत? ह??

पुर्त?ाल? एम?प? फ्रा?सिस्?? एसिस ?र ए???न?य? मरिन? ए पि??? न? ?? य?र?प?य स?? ?र मर्??स?र ?? ब?? व्यापार समझ?त? ?? प?रा ?रन? ?? ?वश्य?ता ?? ?म?रि?ा ?? द?न? ल??िना य?र?प?य द?श्य म?? "??ित महत्व"

लिस्बन, 23 नव?बर (EFE) .- पुर्त?ाल? एम?प? फ्रा?सिस्?? ?स?स ?र ए???निय? मारिन? ए पि??? न? ?? य?र?प?य स?? ?र मर्??सुर ?? ब?? व्यापार समझ?त? ?? प?रा ?रन? ?? ?वश्य?ता ?ा ब?ाव ?िया य?र?प?य प?न?रमा म?? ल??िन ?म?रि?ा ?? "महत्वप?र्ण महत्व" द?न? ?? लिए।

लिस्बन, ?स?स म?? सा?स्??ति? ???द्र म?? ?य??ित य?र?प ?र ल??िन ?म?रि?ा ?? ब?? स?ब?ध?? पर ए? बहस म??, Mercosur ?? साथ स?ब?ध?? ?? लिए य?र?प?य स?सद ?? प्रतिनिधिम?डल ?? ?ध्य?्ष न? ?हा ?ि य?र?प?य स?? ए? समझ?ता ?रन? ?? लिए ?ाम ?र रहा ह? ?? द?न?? ?? ब?? ए? "?म रा?न?ति? स्थान" बनाता ह? प्रद?श??।

य?र?प?य ???बर ?? समा?वाद? सम?ह स? स?ब?धित ?सिस न? ??र द??र ?हा ?ि ?स समझ?त? म?? मानव ?धि?ार?? ?? मामल? म?? न्य?नतम ?वश्य?ता?? ?? ?वश्य?ता ह???, ?ास?र ?्या "स्वद?श? ल???? ?? ?धि?ार" ?? स?दर्भित ?रता ह?।

पुर्त?ाल? एम?प? न? स्व??ार ?िया ?ि य?र?प?य स?? "?त?त म?? ?न्य प्राथमि?ता??" था, ल??िन Mercosur ?? साथ यह समझ?ता ?ब ए? ह? य?र?प?य स?? ?? ?धि?तम ?द्द?श्य, विश?ष?र ब्रा??ल ?र ?र्?????ना म?? सर?ार ?? परिवर्तन ?? बाद।

हाला??ि, ?न्ह??न? स???त दिया ?ि वह ?ु? ल???? ?? विर?ध ?? "प्रतिर?ध" ?? "?ा?र??" ह?? ?न वार्ता ?? लिए द?श?? ?र ?्ष?त्र?? ?? याद ?िया, ल??िन याद ?िया ?ि ल??िन ?म?रि?ा "बराबर ?? र?प म??" ?र "बिना ?िस? ?लतफहम?" ?? ?ला? ?? लिए ?्या ?िया ?या ह?।

?न?? भा? ?? लिए, मारिन? ए पि???, ?पाध्य?्ष ब्रा??ल ?? साथ स?ब?ध?? ?? लिए य?र?प?य स?सद प्रतिनिधिम?डल न? स्व??ार ?िया ?ि ?य?-मर्??सुर समझ?त? ?? लिए ?त्साह हाल ?? दिन?? म?? "वापस ल? लिया ?या" ह?, ल??िन यह भ? नि?दा ?रता ह? ?ि ?ु? य?र?प?य ?्ष?त्र ?िस? भ? समझ?त? ?ा विर?ध ?रत? ह?? "??सा ?ि यह ?न?ा प?शा था।"

य?र?प?य स?सद म?? ?दारवाद? सम?ह ?? ए? सदस्य, मारिन? ए पि??? न? ?हा ?ि व्यापार समझ?ता ह??ा महत्वप?र्ण वि?ास ?? "?ार?" ?र, ?स?? परिणामस्वर?प, ल??िन ?म?रि?ा म?? "?ल्याण" ?र "?ाम ?? स्तर" ?ा, ?र ?हा ?ि य?र?प?य ??पनिय?? ?? 4,000 मिलियन य?र? त? ब?त ह??? र?सा?? ?र्? म??।

?न्ह??न? द?्षिण ?म?रि?ा ?? साथ स?ध? स??ार ??नल र?न? ?? ?वश्य?ता व्य?्त ??: "ऐसा नह?? ह? स?ता ?ि सभ? स??ार रा?्य?? ?? माध्यम स? ?ाना ?ाहिए स?यु?्त, "?न्ह??न? ?हा।"

ल??िन ?म?रि?ा ?र ??र?बियन, पा?ल? न?व?स ?? स?वर्धन स?स्थान ?? ?ध्य?्ष न? भ? हस्त?्ष?प ?िया। ?न्ह??न? ?हा ?ि मु?ाबला ?रन? ?ा सबस? ??्?ा तर??ा ?र?ब? ए? समझ?त? ?? साथ ह?त? ह? ?? "धन बनाता ह?"

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%