स?ल स्??? ए?्स???? ?? शुरु?त ?? ?? ?ुन?त? ?? लिए द?र? ?? ए? ???? स? हु? ह?

सिय?ल स्??? ए?्स???? ?? ?ुनि?दा पर??्षा ?? प?रा ह?न? ?? लिए ए? ???? म?? ?पन? शुरु?त? ????? म?? द?र? ?र रहा ह?।

सिय?ल, 23 ????नव?बर (EFE) .- सिय?ल स्??? ए?्स???? ?? ?ुनि?दा पर??्षा ?? प?रा ह?न? ?? लिए ए? ???? त? ?पन? शुरु?त? ????? म?? द?र? ?र रहा ह?।