य?र? $ 1.1828 त? बढ़ ?ाता ह?

य?र? ?? मुद्रा बा?ार ?? य?र?प?य व्यापार म?? ?ुलाब ?र 0700 GMT पर यह 1.1828 ड?लर ?? लिए 1.1786 ड?लर ?? मु?ाबल? बुधवार ?? 16.00 ??एम?? पर बात??त ?? ?? थ?।

फ्र???फर्? (?र्मन?), 23 नव?बर (EFE) - य?र? ?? विद?श? मुद्रा बा?ार ?? य?र?प?य व्यापार म?? ?ुलाब ?र 7:00 GMT पर 1,188 ड?लर ?? तुलना म?? 1,1786 ड?लर ?? तुलना म?? बदल यह बुधवार ?? 16.00 GMT पर बात??त ?रता ह?।

य?र?प?य स???्रल ब??? (?स?ब?) न? ?ल 1.174 9 ड?लर म?? य?र?प?य मुद्रा ?ा स?दर्भ विनिमय दर निर्धारित ?? ह?।