pai का चयन करें

य�?र�? $ 1.1828 त�? बढ़ �?ाता ह�?

य�?र�? �?�? मुद्रा बा�?ार �?�? य�?र�?प�?य व्यापार म�?�? �?ुलाब �?र 0700 GMT पर यह 1.1828 ड�?लर �?�? लिए 1.1786 ड�?लर �?�? मु�?ाबल�? बुधवार �?�? 16.00 �?�?एम�?�? पर बात�?�?त �?�? �?�? थ�?।

फ्र�?�?�?फर्�? (�?र्मन�?), 23 नव�?बर (EFE) - य�?र�? �?�? विद�?श�? मुद्रा बा�?ार �?�? य�?र�?प�?य व्यापार म�?�? �?ुलाब �?र 7:00 GMT पर 1,188 ड�?लर �?�? तुलना म�?�? 1,1786 ड�?लर �?�? तुलना म�?�? बदल यह बुधवार �?�? 16.00 GMT पर बात�?�?त �?रता ह�?।

य�?र�?प�?य स�?�?�?्रल ब�?�?�? (�?स�?ब�?) न�? �?ल 1.174 9 ड�?लर म�?�? य�?र�?प�?य मुद्रा �?ा स�?दर्भ विनिमय दर निर्धारित �?�? ह�?।