सि??ापुर ?र मल?शिया ?? ??ड़?र, द?्षिणप?र्व एशिया ?? पार्? ?ुल? ह??

द?्षिणप?र्व एशिया म?? स्??? ए?्स???? न? ?? मुनाफ? ?? साथ शुर? ?िया, सि??ापुर ?र मल?शिया म?? पार्??? ?? ??ड़?र, ?? ए? नु?सान म?? ??ला ?या।

ब???ा?, 20 नव?बर (EFE) .- सि??ापुर ?र मल?शिया म?? पार्??? ?? ?पवाद ?? साथ द?्षिण ?फ्र??ा ?? एशिया? स्??? ए?्स?????? न? मुनाफ? ?? साथ ?? शुर? ?िया, ?? ए? नु?सान म?? ??ला ?या।

सि??ापुर, शहर-रा?्य ?ा विनिमय 2.96 ????? ?? ?िराव?, 0.09 प्रतिशत, ?र प?र? 3,37 9 .42 म?? स्?्र??्स ?ा?म्स स???ा?? र?ा।

??ड?न?शिया म??, ??ार्ता स्??? ए?्स???? ?ढ़ ?या ???, 0.53 प्रतिशत, ?र ??स??? स???ा?? ?? 6,083.71 प?र्णा?? म?? र?ा। मल?शिया म??, ?्वालाल?पुर स्??? ए?्स???? ?ा भाव 2.88 ??? न??? 0.17 प्रतिशत न???, ?र था?ल??ड म??, ब???ा? स्??? ए?्स???? न? 4.90 ???, 0.2 9 प्रतिशत ?? बढ़?तर? ??, ?र एस??? स???ा?? प?र? 1,714.28 पर स?? ?िया।

< 41.29 ???, 0.50 प्रतिशत, ?र स?प?र्ण 8.352,37 म?? ?यनात्म? प?एस??? र?ा।

वियतनाम म??, ह? ?? मिन्ह ए?्स???? 8.17 ??? या 0.92 ?ा ?ुलाब 898.86 प?र्णा????

?्ष?त्र ?? मुद्रा?? ?ा सवाल ह?, प्रति य?नि? ?न?? य??दान ड?लर ?र दिन ?? ??त म?? र?ा।

वियतनाम? ड??? 22,675,00

फिल?प?न प?स? 50.96

था? बहत 32.81

मल?शिया? रि??ित 4.15

सि??ापुर ड?लर 1.35।