मिस्र ?? राष्?्रपति न? ?रु?्व? ?? साथ स?मा सहय?? सहय?? समझ?त? ?? म???र? द?

मिस्र ?? राष्?्रपति ?ब्द?लफाता ?ल सिस? न? ?? स?मा शुल्? ?? मुद्द?? ?? ढा??? म?? मिस्र ?र ?रु?्व? ?? ब?? सहय?? समझ?त? ?? म???र? द??र ए? डि?्र? ?ार? ?र द? ह?। नव?बर 2016, राष्?्रपति बुल??िन ?? मुताबि?।

?ाहिरा, 23 नव?बर (EFE) .- मिस्र ?? राष्?्रपति, ?ब्द?लफा? ?ल ?ल स?स? न? ?? ए? डि?्र? ?ार? ?र द? ह? ?िसम?? मुद्द?? ?? ढा??? ?? भ?तर मिस्र ?र ?रु?्व? ?? ब?? सहय?? समझ?त? ?? म???र? द? ?? ह?। ?? ?? राष्?्रपति बुल??िन द्वारा रिप?र्? ?? ?नुसार 28 नव?बर, 2016 ?? हुए स?मा शुल्? पर हस्ता?्षर ?िए ?ए।

मिस्र ?? स?सद द्वारा 5 ?ुला? ?? ?नुम?दित डि?्र? म?? सहय?? शामिल ह? ?र स?मा शुल्? ?ान?न ?? सह? ?व?दन ?? ?ार??? ?? लिए द?न?? द?श?? ?र स??ना ?? ?दान-प्रदान ?? ब?? सहायता ?र ?ल्ल??न स? ब?न? ?? लिए।

?रु?्व? न? मिस्र ?? निर्यात ?िया 2016 म??, 6,723,534 ड?लर म?ल्य ?? मव?श? मव?शिय??, ?रब द?श म?? सभ? निर्यात?? ?? 58% ?ा प्रतिनिधित्व ?रत? ह??, ?िनम?? ?न, ड?यर? ?त्पाद?? ?र ल?ड़? ?? लु?द? शामिल ह??

एल 1 सित?बर ??, मर्??सुर न? स??ित ?िया ?ि मु?्त व्यापार समझ?ता, ?? ?ि ?र्?????ना, ?रु?्व? ?र परा?ुए स? बना ह?, बल म?? प्रव?श ?िया, 2010 म?? मिस्र ?? साथ हस्ता?्षर ?िए।

31 म? ??, ?ल स?स? न? ?रु?्व? ?? व्यापारिय?? ?? मिस्र म?? निव?श ?रन? ?? लिए ?म?त्रित ?िया, ?रु?्व? ?? राष्?्रपति ?? साथ ?ाहिरा म?? मुला?ात ?? बाद, ??ब?र व?ा?्?़?