व?ल स्?्र?? ??्? ??लता ह? ?र डा? ??न्स 0.03% ??्रिम

???ल व?ल स्?्र?? ?? शुरु?त हु? ?र ड?व ??न्स ??डस्?्रियल, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.03% मिन? बाद ?िया, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 न? 0.05% ?र नास्ड?? स?मिश्र स???ा?? 0.13% बढ़ता ह?।

न्य? य?र्?, 22 नव?बर (EFE) .- व?ल स्?्र?? ?? ?र ?? ?? शुरु?त म?? ड?व ??न्स ??डस्?्रियल, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.03% मिन? ?न्नत, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 0.05% ?र नास्ड?? स?मिश्र स???ा?? 0.13% बढ़ ?या।