वाल स्?्र?? ?? नु?सान ?? साथ ?ुलता ह? ?र ड?व ??न्स न??? 0.52%

व?ल स्?्र?? ??ला ?? ?? ?या ?र ड? ??न्स ??डस्?्रियल, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.52% मिन? ?िर ?या, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 ?? ?या 0.53% ?र नास्ड?? ?म्प??ि? स???ा?? 0.67% न??? था।

न्य?य?र्?, 15 नव?बर (EFE) .- व?ल स्?्र?? ??ला ?? ??ला ?या ?र ड?व ??न्स ??डस्?्रियल, ?स?ा मु?्य स???त?, सत्र ?? शुरु?त ?? बाद 0.52% मिन? ?िर ?या, ?ब?ि ?यनात्म? एस ए?ड प? 500 0.53% ?? दिया ह? ?र नास्ड?? बा?ार ?ा सम?्र स???ा?? 0.67% न??? था।