2017 ?? त?सर? तिमाह? म?? म??्सि?? म?? ब?र???ार? 3.6% ?िर ??

2016 ?? त?सर? तिमाह? म?? म??्सि?? म?? ब?र???ार? ?र्थि? र?प स? स?्रिय ?नस??्या (?एप?) ?ा 3.6% थ?, ?? ?ि 2016 ?? समान ?वधि म?? प?????त 4% स? ?म ह?। राष्?्र?य सा??्यि?? स?स्थान ?र भ???ल (INEGI)।

म??्सि??, 14 नव?बर (EFE) .- म??्सि?? म?? ब?र???ार? 2016 ?? त?सर? तिमाह? म?? ?र्थि? स?्रिय ?नस??्या (?एप?) ?ा 3.6% था, ?स? ?वधि म?? प?????त 4% स? ?म 2016 म??, सा??्यि?? ?र भ???ल (??????) ?? राष्?्र?य स?स्थान ?? रिप?र्? द?।

ब?र???ार ?नस??्या स? पि?ल? ?ुला? स? सित?बर त? प?ए ?? साथ द?श म?? 1.9 मिलियन ल?? 54.4 ला? ल???? ??, 15 ?र ?धि? ?यु वर्? ?? ?बाद? ?ा 59.4% ?ा प्रतिनिधित्व।

?र्द्ध ?बाद?, ?र ?पलब्धता ?? ?र?रत ?? लिए ??षित ?? प?श?श ?रन? ?? ?धि? ???? वर्तमान व्यवसाय ?? ?नुमति ह?, ?? ?ुल र???ार ?ा 7% त? पहु?? ?या ह?, 2016 ?? त?सर? तिमाह? म?? 7.8% ?? तुलना म?? ?म ह?।

Inegi, ?? ?र्म?ारिय?? पर वि?ार ?रता ह? 14 स? ?धि? ल?? ?? सप्ताह म?? ?म स? ?म ?ह ???? ?ाम ?रत? ह?? ?र ?िस? भ? स्थिति म??, निय??ित ?बाद? ?ा ???ड़ा 52.4 मिलियन ल???? (96.4%) म?? ?ड़ा था।

निय??ित ?बाद? ?? 57.2% ल???? ?? लिए ?न?प?ारि? ?र्थव्यवस्था ?ा हिस्सा था।

निय??ित ?बाद? ?? 60.5% स?वा?? म?? ???द्रित था, ?द्य?? म?? ए? ?र 25.6%, 13.3% प्राथमि? ?्ष?त्र ?र 0.6% ?न?? ?र्थि? ?तिविधि निर्दिष्? नह?? ?िया ह?।

म??्सि?न श्रमि??? ?? 68.5% व?तनभ??? ?र रह? ह??, स्वर???ार 22.4%, 4.7% ??? निश्?ित भु?तान ?? साथ ल?? ह?? व? व्यवसाय या पारिवारि? भ???ड?? म?? ?ाम ?रत? ह?? ?र 4.4% निय??्ता या निय??्ता ह??।

म?सम? समाय??ित श्र???ला ?? साथ, स??़न ?? बिना स??़न ?? म?सम? ?ार??? ?? साथ, तिमाह? ?? सवाल म?? ब?र???ार? पि?ल? तिमाह? स? म?र ?? 3.3% था।

म??्सि??, 123.5 ला? ल???? ?? ह?, ?िसस? ?प ?नसा??्यि??य ?नुमान?? ?? ?नुसार 2017 ?? लिए ??िर? ?नस??्या ?? ?न?णना।

2016 म??, ?नस??्या ?ा 43.6% (53.4 मिलियन) ?र?ब? म?? रहत? थ?, राष्?्र?य न?ति परिषद ?? न?ति ?? म?ल्या??न ?? ?नुसार सामा?ि? वि?ास (??नवल)।

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%