??मर न??र? ??? म?? मदद ?रन? ?? लिए ए? डि?ि?ल प्ल??फ़?र्म प्रस्तुत ?रता ह?

ब्रा??ल ?? राष्?्रपति मिश?ल ??मर न? ?? ए? डि?ि?ल प्ल??फ?र्म प्रस्तुत ?िया ह? ?? ब?र???ार श्रमि??? ?? ब?? प्रत्य?्ष स??ार ?? माध्यम स? न??र? त? पहु??न? म?? मदद ?र??ा निय??्ता ?र ब?र???ार

ब्रास?लिया, 21 नव?बर (EFE) .- ब्रा??ल ?? राष्?्रपति मिश?ल ??म?र न? ?? ए? डि?ि?ल प्ल??फ़?र्म प्रस्तुत ?िया ?? ब?र???ार श्रमि??? ?? लिए ए? न??र? त? पहु??न? म?? ?सान बनाता ह? निय??्ता?? ?र ब?र???ार?? ?? ब?? प्रत्य?्ष स??ार।

नए प्ल??फार्म, ?? ?द्यमिय?? ?र श्रमि??? ?? ??प्य??र या म?बा?ल फ?न त? पहु?? स?त? ह?? न? न??रिय?? पर ड??ा ब???, साथ ह? ?न प?श?श?? ?र ?ाम ?? तलाश ?? स?दर्भ।

?स? तरह, ?स ?प?रण ?? माध्यम स? प्र?्रिया?? ?? ए? श्र???ला ?? प?रा ?िया ?ा स?ता ह? ?सस? पहल? श्रम ?्ष?त्र ?? ?धि?ारि? ?र न्यायि? नि?ाय??, ?? ??मर ?? ?नुसार पुष्?ि ?रत? ह??, "?स समय म?? ब्रा??ल ?? ए? बार XXI सद? म?? र?न?" ?ा ?नुमान ल?ात? ह??।

प्ल??फ?र्म प?श ?रत? समय प्लायाल्?? ?? राष्?्रपति महल म?? ?य??ित समार?ह, ??म?र न? ??र द??र ?हा ?ि "सर?ार ?? सर्व??्? प्राथमि?ता र???ार हासिल ?रन? ?? लिए ह?" ?र ल?भ? 13 मिलियन ?? ल?? ब?र???ार ह??।

?स मायन? म??, ?पन? शर्त ?? नव?न???त ?िया ह? ?ि ?र्थि? वि?ास र???ार प?दा ?रन? ?? ?ु??? ह??? ?र "बहुत स?ारात्म? ड??ा" ?ि हाल ?? मह?न?? म?? हु? ह?

"हम म?द? ??ड़" ?ि 2015 ?र 2016 ?? ब?? ल?भ? ?ठ प्रतिशत ??? (??ड?प?) स?ल ?र?ल? ?त्पाद म?? ?म? ?? .; मुद्रास्फ?ति 10% स? ?िर?र 2.5% ह? ??, "?साधारण तर??? स? ब्या? दर ?िर ?य?" ?र ल?भ? 14% स? ल?भ? 7% "?र सा? पा?ल? स्??? ए?्स???? मुनाफा ?म ?ाता ह? ?न्ह??न? ?हा, "ऐतिहासि?।"

??म?र न? ?पन? सर?ार द्वारा प्र?त्साहित सुधार?? म?? ?र्थि? सुधार ?? ?िम्म?दार ठहराया, ?िस?? ब?? ?न्ह??न? श्रम ?ान?न?? ?? ए? व्याप? "?धुनि???रण" ?ा हवाला दिया, ?? सत्ता स? द?र ह? ?ए य?नियन?? न? ?र ?र्म?ारिय?? ?? स?भावित सता? ?? लिए दरवा?? ??ल दिए, ल??िन ?द्यमिय?? ?? न? न??रिया? ??लन? ?? लिए भ? प्र?त्साहित ?िया।

राष्?्रपति न? ??र दिया ?ि, पि?ल? दस मह?न?? म??, द?श म?? ?र?ब 300,000 नए स्थान?? ?? ??ला ?या था, यह पुष्?ि ?रन? ?? लिए ?ि "सर?ार द्वारा ?पनाए ?ए ?पाय ब?र???ार? स? निप?न? ?? लिए ए? महान ?व?? ?ा ?ुलासा ?र रह? ह??।"

?स र?पर??ा न? द?हराया ?ि यह प??शन ?र प??शन प्रणाल? ?? सुधार पर ??र द??ा, ?िस?ा ल?्ष्य ?न लाभ?? त? पहु?? ?? म?ब?त ?रन? ?? लिए ए? ऐतिहासि? ?ा?? ?? शामिल ?रना ह? सामा?ि? सुर?्षा, ?र यह ?ार??? द?ता ह? ?ि यह र???ार ?? बढ़ावा द?न? ?? लिए भ? ?ाम ?र??ा, ?्य???ि "यह द?श म?? ?र्थि? ?लवायु ?? सुधार??ा"।