??स?ड? ?? मुताबि? एशिया ?? ?भरत? हुए द?श?? म?? 2017 म?? 6.4% ?? व?द्धि ह???

??न, भारत ?र द?्षिण प?र्व एशिया? ?र्थव्यवस्था?? सहित एशिया ?? ?भरत? हुए द?श?? म?? ?स साल 6.4% ?? व?द्धि ह???, ल??िन ?म?रि?ा म?? 1.1% ?? ?म्म?द ?र ?फ्र??ा म?? 3.4%, न? ?? पुष्?ि ?? ?ि ?र्थि? सहय?? ?र वि?ास स??ठन (??स?ड?)

मन?ला, 14 नव?बर (EFE) .- ??न, भारत ?र द?्षिण प?र्व एशिया ?? ?र्थव्यवस्था सम?त एशिया ?? ?भरत? हुए द?श, ?स वर्ष 6.4% बढ़??ा, ल??िन ?म?रि?ा म?? 1.1% ?? ?प??्षा ?र ?फ्र??ा म?? 3.4%, ?र्थि? सहय?? ?र वि?ास स??ठन (??स?ड?) न? ?? ?हा।

?स रिप?र्? म?? ए???स? न? "प?र्व?त्तर ?? लिए ?र्थि? प?र्वानुमान एशिया, ??न ?र भारत: डि?ि?ल??रण ?? माध्यम स? वि?ास ?? बढ़ावा द?ना "द?्षिण प?र्व? एशिया? स???? ?? एस?सिएशन ?? शि?र सम्म?लन ?? भा? ?? र?प म?? ?? मन?ला म?? प्रस्तुत (?सियान)।

"2017 म??, ??न ?र ?सियान म?? व?द्धि स? ?र?ल? ?र ?र?ल? ?पत ?? व?ह स? ?ार? रह??ा, ?ब?ि भारत म?? व?द्धि ह?न? ?? ?म्म?द ह? दस्ताव?? म?? ??स?ड? ?? विश?ष सलाह?ार मारिय? प??़िन? ?ा ?हना ह?, "???्स?शन ?र म?द्रि? सुधार?? ?? व?ह स? थ?ड़?-थ?ड़? ?ति ?म ह? ?ात? ह?।"

प?लिस? ?ा त??? स? सामान्य??रण वि?सित द?श?? म?? म?द्रि? न?ति, नि?? ?्ष?त्र ?? ?र्? ?र विशाल व्यापार प्रतिब?ध?? ?ा वि?ास, वि?ास ?? मु?्य ???िम ह??, निर्दिष्? ?रता ह? ?ि रिप?र्?।

??स?ड? ?ा प?र्वानुमान ह? ?ि 2017 म?? ??न ?? ?र्थव्यवस्था 6.8% ?? दर स? बढ़???, ?? ?ि 2011 ?र 2015 ?? ब?? 7.9% ?? ?सत स? न??? ह???, ?ब?ि 2018-2022 ?? ?वधि म?? यह 6.2% त? ध?मा ह? ?ाए?ा।

ए???स? न? ?्षमता ?र "वित्त?य बा?ार ?? ?म??रिय??" ?? समस्या?? ?? लिए ??न? व?द्धि ?? निय?त्रित ?िया, ?ब?ि नि?? ?पत, निव?श ?र निर्यात म?? व?द्धि ?ार? रह???।

भारत ?ा स?ल ?र?ल? ?त्पाद (??ड?प?) 2016 म?? 7.1% ?? तुलना म??, ?स वर्ष 6.6% ?? व?द्धि ह???, ?ब?ि ?स?? लिए ?नुमान 2018-2022 7.3% ह?।

रिप?र्? ?ु? भारत?य ?द्य???? म?? ?दार??रण ?? स?ारात्म? प्रति?्रिया द?त? ह?, ?ब?ि ??तावन? द?त? ह?? ?ि ब????? म?? "?राब स?पत्ति" स?मित ह? स?त? ह?? मा??।

?सियान ?? मामल? म??, ??स?ड? ?ा ?नुमान ह? ?ि 2017-2022 ?? ?वधि म?? ?स?? स?ल ?र?ल? ?त्पाद (??ड?प?) 5.1% ?र 2017 म?? 5.2% ?? व?द्धि ह???।

?स साल ?ु??ा?श, ??ब?डिया (7.1%), ला?स (6.9%), फिल?प??स (6.6%), वियतनाम (6.3%), मल?शिया (5.5%), ??ड?न?शिया (5 श?न्य।

?सियान, ?? ?स वर्ष ?? ?पन? 50 व?? वर्ष?ा?ठ मनाता ह?, ?भ? भ? व्यापार ?र?? ?? नष्? ?रन?, ?पन? ?र्थव्यवस्था ?? ???ाम द?न?, स?वा?? ?? ?दार??रण ?र ??स?ड? ?? ?नुसार, प?श?वर?? ?? ??द?लन ?? ?न?? प्रभाव? ए???रण ?? ?र बढ़न? ?? लिए।

बहुप?्ष?य स??ठन ?र्थव्यवस्था ?? डि?ि?ल??रण ?? महत्व पर प्र?ाश डाला एशिया?, वियतनाम म?? स?फ्?व?यर वि?ास ?? ?द्भव ?? साथ, फिल?प??स म?? ???रन?? स?वा ?्ष?त्र या ??न म?? डि?ि?ल भु?तान।

हाला??ि, यह बताता ह? ?ि ???रन??, प?र्वाप??्षा डि?ि?ल??रण ?? लिए, ?स ?्ष?त्र म?? ?स?? ?समान ?पस्थिति ह?, सि??ापुर म?? 81% स? ला?स म?? 22%।

"डि?ि?ल??रण ?? माध्यम स? समाव?श? वि?ास ?ा प्र?ार ?स? व्यापार ?र निव?श न?तिय?? म?? सुधार, बुनियाद? ढा??? ?? वि?ास ?र श्रम बा?ार ?? ?ुन?तिय?? ?ा सामना ?रन? ?? ?वश्य?ता ह?, "रिप?र्? बतात? ह?।