न्यायाध?श ए? ?भिय??? ?? प?र? म?? प?र्व ?ड?ब्र?? निर्द?श? ?? ?ा?? स? ह?ान? स? र??ता ह?

प?र? न्यायाध?श रि?र्ड ??न्स?प्शन ?? बिल्डर द्वारा रिश्वत ?ा भु?तान ?? प?र? ??र्? बराता ?ा?? म?? Odebrecht ?? प?र्व निद?श? ?? ?िलाफ मु?दमा ?लान? ?? बहिष्?ार स? ?न?ार ?िया सार्व?नि? ?ार्य?? म?? ?र?ड़पति ?नुब?ध द?न? ?? बदल? म?? ब्रा?़?लिया? ल???? ?? लिए प?र?वा ?? ?धि?ार?

ल?मा, नवम्बर 17 (EFE) .- प?र? न्यायाध?श रि?र्ड ??न्स?प्शन ?? स? ?न?ार रिश्वत ?? प?र? ??र्? बराता ?ा?? म?? Odebrecht ?? प?र्व निद?श? ?? ?िलाफ मु?दमा ?लान? ?? बहिष्?ार ?ा भु?तान ब्रा??ल ?? निर्माण ??पन? न? सार्व?नि? ?ार्य?? म?? ?र?ड़पति ?रार द?न? ?? बदल? म?? प?रुवा ?? ?धि?ारिय?? स? स?पर्? ?िया।

??न्स?प्स??न, प्रिपर??र? ?न्व?षण ?? प्रथम न्यायालय ?? धार? राष्?्र?य, यह निर्धारित ?िया ?या ?ि ?भिय??? ?ा ?ार्यालय ए?तरफा र?प स? ब?ा?ा ?? ?ल? नह?? ?र स?ता ?्य???ि ?ड?ब्र??्? मामल? ?? ?ा?? पहल? स? ह? त?यार? ?? द?र म?? ह? ?र ?स फ?सल? ?? लिए ?वश्य? ह? न्यायि? हस्त?्ष?प।

म?िस्?्र?? न? व??ल स? ?नुर?ध ?िया ?ि ?दालत ?? बार?ा ?? ??ड़न? ?? लिए ?नुर?ध ?िया ?ाए ता?ि ?दालत फ?सला ?र? ?र निर्णय ?ार? ?र?।

"??र ?नुर?ध ?ठाया ?ाता ह?, त? ?दालत सुनवा? ?य??ित ?र??? ?र तुर?त हल ?र???।"

बार?ा, ?िस पर ?र?प ल?ाया ?या ह? रा?्य ?? ?िलाफ मिल?भ?त ?ा ?पराध, ?थित त?र पर ?भिय??? ?? ?ार्यालय स? ?नुर?ध ?िया ?या ?ि वह ए? प्रभाव? सहय??? ?? र?प म?? ?ार? र?न? ?? लिए ?ा?? स? बाहर र?ा ?ाए ?र ?स?? बार? म?? ?ान?ार? प्रदान ?रना ?ार? र?? द?श म?? ?न?? ??पन? द्वारा दिए ?ए रिश्वत ?? लाभार्थिय??।

प?र? म??, ?ड?बर्? मामला 29 मिलियन ड?लर ?? निशान ?ा पता ल?ान? पर ???द्रित ह? ?? ?ि ??पन? ब्रा??ल ?म?रि?? न्याय म?? भर्त? ?राया 2005 ?र 2014 ?? ब?? सम्मानित ?िया ?ाम ?रता ह? ?र?ड़?? ड?लर ?? बदल? म?? प?र? ?? ?धि?ारिय?? ?? रिश्वत ?ा भु?तान ?िया ह?

?स ?वधि ?नाद?श ?? शामिल ?िया ?या एल??ा?ड्र? ??ल?ड? (2001-2006) ?? राष्?्रपति ?ुनाव, ?िन?? 20 ला? ड?लर ?? ?नुमानित रिश्वत प्राप्त ?रन? ?? लिए ए? ?िरफ्तार? वार?? ह?; ल?मा म??्र? ?? लिए ?पहार ?? लिए ?ा??, ?र ?ल्?ाता हम्ला (2011-2016), ?न?? पार्?? ?? ?थित ?नियमित वित्तप?षण ?? लिए ??द।