?िल? ?? विश?ष?्? एल साल्वाड?र स? युवा ल???? ?? सफल ह?न? ?? लिए नव?न बनान? ?? लिए ?हत? ह??

?िल? ?? विश?ष?्? ?र ?द्यम? ??म? ????ाल?? न? ?? ?ल साल्वाड?र ?? युवा ल???? ?? ए? सम?ह ?? प?श?वर ?र व्य?्ति?त सफलता हासिल ?रन? ?? लिए ?पन? ?द्यम? परिय??ना?? म?? नव?न बनान? ?? लिए ?म?त्रित ?िया।

सान सल्वाड?र, 17 नव?बर (EFE) .- ?िल? ?? विश?ष?्? ?र ?द्यम? ??म? ????ाल?? न? ?? ?ल साल्वाड?र ?? युवा ल???? ?? ए? सम?ह ?? प?श?वर र?प स? सफल ह?न? ?? लिए ?पन? ?द्यम? परिय??ना?? ?? नया र?प द?न? ?? लिए ?म?त्रित ?िया। ?र व्य?्ति?त।

????ाल?? न? "?ल सल्वाड?र एम्पर??ड" ?? त?सर? स?स्?रण ?? ?द्?ा?न म?? ?स शु?्रवार ?? भा? लिया, ?िस? ?्ल?बल एम्परम??? व?? (???य?) ?? र?प म?? मनाया ?ाता ह? ???्र??? म?? ?स?ा स??्षिप्त नाम), ?र "नव?वा? या मर?" नाम दिया, ?िसम?? ?न्ह??न? प्रतिभा?िय?? ?? ?न?? ?द्यम? वि?ार?? ?? नवप्रवर्तन ?रन? ?? महत्व ?? समझाया।

"?न?व?शन ?ा ?र्थ ह? बा?ार, प?सा ?माए? (प?सा) ?र ल???? ?? ?र?रत स? स?ब?धित ह? (...) नवा?ार ?? ?वधारणा ?ा मतलब बा?ार स? ?ुड़ना ह?, "द?्षिण ?म?रि?? विश?ष?्? न? ?हा।

?द्यम? ?न्ह??न? ?हा ?ि "ल???? ?? ?़र?रत?? ?? ??ड़न? ?र ?न ?त्पाद?? ?र स?वा?? ?? प?श?श ?रन? ?? लिए महत्वप?र्ण ह? ?? वास्तव म?? समा? म?? मा?? ह?।"

??म? ????़ाल??़ ?द्यमिता ?र नव?नता ?? पारिस्थिति?? त?त्र स? ?ुड़? ए? ल?बा ?तिहास; ?र ?िल? म?? 3 ?? ? एस ??स्???्य?? म?? त?न??? ?ार्य?ार?।

वर्तमान म??, वह हुस?न?व? ???र्?ि?? ?? स?स्थाप? ह??, ?? ?द्यमिय?? ?? ए? सम?ह ?? ए????त ?रता ह?, ?िन?? पास विश्वास ह? ?ि एस?सिए??ड ?ाम ??्? सामा?ि?, मानव ?र ?र्थि? प्रभाव ?? साथ ??पनिय?? ?? ?त्पन्न ?रता ह?।

?स? तरह, वह ?िल? ?ा?र्स ?? ?पाध्य?्ष ह?, ?द्यमिय?? ?? ?र?रत स? प?दा हु? ए? पहल ?र फ्र?ला?सर?? ?? ए? ??ह ह? ?हा? व? ?ाम ?र स?त? ह?? ?र ?्राह??? ?? साथ मिल स?त? ह??।