द?्षिण प?र्व एशिया ?? पार्??? ?? ?द्?ा?न म?? मिश्रित परिणाम

द?्षिण प?र्व एशिया ?? श?यर बा?ार ?? सि??ापुर, था?ल??ड ?र वियतनाम म?? फायद? ?र ??ड?न?शिया, मल?शिया ?र फिल?प??स म?? लाल ?? साथ सत्र शुर? ?र दिया।

ब???ा?, 21 नव?बर (EFE) .- द?्षिण प?र्व एशिया ?? श?यर बा?ार?? न? ?? सि??ापुर, था?ल??ड ?र वियतनाम म?? लाभ ?र ??ड?न?शिया, मल?शिया ?र लाल फिल?प??स।

सि??ापुर म??, शहर-रा?्य विनिमय 32.85 ???, 0.97 प्रतिशत ?? बढ़?तर? ?? ?र स्?्र??्स ?ा?म्स ?? स???ा?? 3,419.44 पर प?र? ?र दिया।

मन?ला स्??? ए?्स???? ?ा 19.71 ????? ?? ?िराव?, 0.24 प्रतिशत, ?र ?यनात्म? प?एस? म?? 8,302.27 डालर रहा।

वियतनाम म??, ह? ?? मिन्ह ए?्स???? 18.65 ??? ?ढ़ा ?र 9 22.20 प?र्णा?? पर व?एन ??ड??्स ?? र?ा।

?स ?्ष?त्र ?? मुद्रा?? ?? स?ब?ध म??, प्रति ड?लर य?नि? ?? ?न?? ????शन दिन ?? ??त म?? र?? ?ए:

22,675.00

?न्ड?न?शिया? रुपिया 13,534.00

फिल?प?न प?स? 50.82

था? बहत 32.82

मल?शिया? रि??? 4.14

सि??ापुर ड?लर 1.35