??्वाड?र ?? राष्?्रपति न? ?र्थव्यवस्था ?? बढ़ावा द?न? ?? लिए ?र ??? ?ा ?द?श दिया ह?

??्वाड?र ?? राष्?्रपति, ल?निन म?र?न?, न? नए ?र ?पाय?? ?ा फ?सला ?िया, ?िसम?? स? रा???ष?य ?वधि ?? ?य पर ?र ?? ??्रिम ?? श?ष ?? भु?तान ?ा ए? स्थानान्तरण ?िया ?या ह? 2017, ??पनिय?? ?र व्य?्तिय?? ?? लिए ?ात?? ?? र?न? ?? लिए बाध्य, सर?ार न? ?? बताया

?्वि??, 22 नव?बर (EFE) .- ??्वाड?र ?? राष्?्रपति ल?निन म?र?न? न? ?य ?र ?? ??्रिम भु?तान ?? श?ष ?? भु?तान स? ??? सहित नए ?र ?पाय?? ?ा फ?सला ?िया ह? वित्त?य वर्ष 2017 ??, ??पनिय?? ?र व्य?्तिय?? ?? ?ात?? ?? र?न? ?? लिए बाध्य ?रन? ?? लिए, सर?ार न? ?? बताया।

ए? ?ार्य?ार? डि?्र? म??, राष्?्रपति न? निर्धारित ?िया ?ि ?पाय, निर्द?शित ?िन व्य?्तिय?? या ??पनिय?? ?? बि?्र? या स?ल वार्षि? ?मदन? $ 500,000 स? ?म या ?सस? ?म ह?, ?न?? वित्त?य स्थिति ?? म?ब?त ?रन? ?र ?त्पादन ?र र???ार ?? प्र?त्साहित ?रन? ?? लिए, राष्?्र?य स??ार स?िव स? ए? न?? ?? ?नुसार।

राष्?्रपति ?ा प्रावधान निर्धारित ?रता ह? ?ि ??पनिय?? ?? ???्स ??्रिम ?? त?सर? ?िस्त ?ा भु?तान ?रन? स? ??? द? ?ाए?? ?य ?? लिए ?? ??ल? साल ?प्र?ल म?? प?रा ह? ?ाए?ा, तरलता ?? साथ ?त्पाद? ??ा?या? प्रदान ?रन? ?र ?र्थि? ?तिविधिय?? ?? बढ़ावा द?न? ?? लिए।

मिलियन ड?लर ?? बि?्र? ?स राशि स? ?धि? ?? साथ ??पनिय?? ?? लिए 60% ?? ?र ???त? प्राप्त ह??ा, ?म? 40% ह?।

म?र?न? ?? लिए डि?्र? ?? निष्पादन ?ा ?द?श दिया ??तरि? रा?स्व स?वा (एस?र??), ??्वाड?र ?? ?्र??र?।

??्??बर म??, राष्?्रपति न? द?श ?? ?र्थव्यवस्था ?? प्र?त्साहित ?रन? ?? लिए ए? य??ना प्रस्तुत ?? ?िसम?? निर्माण ?? लिए प्र?त्साहन र???ार, ड?लर?रण ?? म?ब?त ?रना, ?ल??्?्र?नि? धन ?? ?ार्यान्वयन, सर?ार म?? तपस्या, तस्?र? ?र ?र ??र? ?? ?िलाफ लड़ा?।

?न्ह??न? यह भ? ??षणा ?? यह ??पनिय?? ?? लिए ?य?र ?? 25% ?? दर वापस ?र द??? ?र ?न ??पनिय?? ?? 82% ?? लिए ??्रिम भु?तान ?? ?त्म ?र द??ा ?िन?? सालाना बि?्र? म?? नह?? पहु?? $ 300,000